تئوری آموزش گیتار کلاسیک

به اولین و بزرگترین مرکز آموزش موسیقی خوش آمدید.

تئوری موسیقی


موسیقی صنعت ترکیب اصوات و صداهاست به طوریکه خوشایند بوده و سبب لذت سامعه و انبساط و انقلاب روح گردد ،  موسیقی درحقیقت بیان اندیشه های والا در قالب اصوات است. منابع تولید اصوات موسیقی سازهای موسیقی و نیز حنجره انسانی می باشند. . هنر موسیقی برحسب شرایط فرهنگی زادگاه خود انواع و اقسام بسیار دارد  و هر قوم و ملتی موسیقی ویژه ی خود را داراست.  

صدا

صدا یا صوت در نتیجه ی ارتعاش جسم مادی تولید می شود و انسان از طریق حس شنوایی و  بوسیله ی گوش آن را درک می کند . جهان پیرامون ما پر از صداهای مختلف است برخی از این اصوات برای گوش خوشایند و دلنشین هستند که به آنها  اصوات موسیقیایی ( Sound ) گویند . و برخی دیگر که نامطبوع  و گوش خراشند را اصوات غیرموسیقیایی ( Noise ) می نامند.

صدای سازها صدای آواز خوش از دسته اول و صدای جیغ ، همهمه ، شکستن ظروف از دسته دوم می باشند.

ازدیدگاه علم فیزیک فرق اصوات موسیقیایی با اصوات غیرموسیقیایی در طول موج  آنهاست هنگامی که این ارتعاش صوت منظم باشد و دامنه موج آن ثابت باشد به گوش خوشایند می آید اصوات موسیقیایی  غالباً از این نوعند. ولی هنگامی که ارتعاش صوت نامنظم باشد و دامنه موج دائماً بدون نظم و قاعده تغییر کند به گوش ناخوشایند است اصوات غیرموسیقیایی ازاین نوعند.

پنج خط حامل

عبارتست از پنج خط موازی با فاصله های مساوی . حامل پنج خطی دارای یازده محل برای جادادن نتهای موسیقی است .   پنج محل روی خطها ، چهار محل میان خطها، یک محل پایین حامل ، و یک محل بالای حامل . نام نتها بامحل قرار گرفتن آنها روی حامل قرار داد می باشد . مثلاً اگر چنین فرض کنیم که روی خط دوم حامل نت سل قرار گرفته باشد نتهای دیگر به ترتیب نامگذاری می شود . از این روست که همواره دراول خطوط حامل علامتی باعنوان کلید قرار می گیرد تا نامگذاری نتها از محل ترسیم کلید آغاز شود بدین ترتیب که کلید موسیقی از روی هر خطی رسم شود نام نت آن خط همنام با نام کلید خواهد بود و باقی نتها به ترتیب نام های قبل و بعد را به خود می گیرند .  

خطوط تکمیلی

باتوجه به اینکه توسط 5 خط حامل تعداد 11 نت را می توان نمایش داد برای نمایش نتها در زیر و یا بالای حامل از خطهای تکمیلی استفاده می کنند در گیتار کلیه نتهای قابل اجرا  به شرح زیر می باشند .

کشش زمانی نتها

یکی ازاساسی ترین عواملی که درموسیقی نقش بسزایی دارد عامل زمان است برای درک مفهوم زمان در موسیقی هر یک از نتها را با شکل خاصی ( معرف یک زمان خاص ) نمایش می دهند . واحد زمان را با چنین شکلی تئوری موسیقی  نشان می دهیم  و آنرا نت گرد می نامیم ارزش نت گرد بستگی  به پیمانه ای دارد که آهنگساز انتخاب می کند. پس نمی توان گفت که هر گرد یک ثانیه یا دو ثانیه یا کمتر و بیشتر ارزش دارد. بعدازاینکه پیمانه ای بعنوان واحد زمان انتخاب شد آن وقت سایر اجزای زمانی به نسبت این واحد تعیین می شوند .

بعنوان مثال اگر فاصله ی هربارپا زدن ( یکبار حرکت پا از بالا به پایین واز پایین به بالا  ) درزمان مساوی بعنوان یک ضرب ( پیمانه ) محسوب شود ، هرنت گرد باید به اندازه ی چهارضرب بطول انجامد ، یعنی اجرای یک نت ولی چهار بارضرب پا زدن در زمان مساوی.

حال اگراین زمان را به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم و در فاصله ی هرضرب پا زدن بگوییم ( یک ، دو ـ  یک ، دو ) بدین ترتیب هرنت گرد را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده ایم که به آن نت سفید می گوییم و آنرا باشکل نت سفید  نشان می دهیم . بنابراین هرنت گرد برابر با دو نت سفید می باشد .

حال اگردرهرفاصله ضرب پازدن چهار شماره بشماریم واحدزمانی رابه چهارقسمت مساوی تقسیم کرده ایم هر یک ازاین قسمت هارانت سیاه نامیده و با شکل   نت سیاه  نشان می دهیم .

به همین ترتیب اگردرهر فاصله ی ضرب پا زدن هشت شماره بشماریم  و در مدت زمان یک ضرب پا دو نت اجرا کنیم نت چنگ اجرا کرده ایم و باشکل نت چنگ  نشان می دهیم .

و اگردرهرفاصله شانزده شماره بشماریم به هریک از آن ها دولاچنگ گفته و باشکل  نشان  می دهیم  ( اجرای ضرب پای  نت دولاچنگ  مانند ضربه پای نت چنگ می باشد با این تفاوت که چون زمان نت دولاچنگ 2 / 1 زمان نت چنگ است  این بار دونت اجرا می شود ) به همین ترتیب اجزای کوچکتری 32/1 ( سه لاچنگ ) و 64/1 ( چهارلاچنگ ) در موسیقی کاربرد کمتری دارند .

نقطه و نقش آن

باتوجه به اینکه ارزش زمانی نت گرد ، سفید ، سیاه تنها می توانند به 2، 4، 8، و...قسمت شوند درحالیکه گاهی لازم است یک ارزش زمانی به 3 با مضرابهایی از 3  تقسیم گردد . لذاهرگاه نقطه ای سمت راست هرشکل نت قرار گیرد نصف ارزش زمانی خود نت به آن افزوده می گردد.

خط اتحاد

اگر روی دونت هم صدایابیشتر خط منحنی مانند شکل زیر قرار گیرد ارزش زمانی نتها باهم جمع می گردد. بعنوان مثال بجای اجرای دونت فای سفید یک نت فای گرد اجرا می شود .

خط اتصال

نشانه ای هم شکل خط اتحاد است که نت های غیر هم صدا رادربرمی گیرد .

سکوتها

اگربین دو عنصرریتم و صدا عنصرصدا حذف شود ولی ریتم همواره ادامه پیداکند می گوییم که سکوت ایجادشده است . مثلاً اگرحین خواندن آهنگی ضرب زدن انجام شود  اما  فرایند خواندن حذف شود سکوت اجراشده است . سکوت ها نیز مانند نت ها شکل های مختلف و همچنین  ارزش های زمانی مختلف دارند با شکل سکوت ها و نحوه ی اجرای هر یک آشنا شوید .

مفهوم ضرب

وقتی یک قطعه موسیقی در محفلی پخش می شود  اگر ازحاضران خواسته شود با موسیقی دست بزنند این افراد بدون اینکه اطلاعی از ریتم و  نحوه ی عمل آن داشته باشند همزمان با هم ضرب ( دست ) می زنند یا مثلاً درمراسم عزاداری یاسینه زنی افراد درهنگام خواندن نوحه همزمان باهم دست هارا برسینه می کوبند .  این کارنتیجه تحمیل نیرویی است که درآن لحظه ی خاص در موسیقی جریان دارد و شخص راوادار به عکس العمل می کند این لحظه ها را  « ضرب » میگوییم .

مفهوم متر ( Metr )

 مترالگوی منظم و تکرار  شونده ای است که در دو نوع ساده وترکیبی موجود می باشد. ضرب ها بصورت دوتایی وسه تایی دسته بندی می گردند به متری که  ازگروه  ضرب های  دوتایی  تشکیل  می شود متر دو ضربی می گویند پس متری که از گروه ضرب های سه تایی  تشکیل می شود مترسه ضربی است لازم به ذکر است که همواره ضرب اول ضرب قوی است . قوی بودن یا تأکید را با آکسان ( < )  نمایش می دهند .

مفهوم میزان

به ناحیه ای که یک گروه  دوتایی یا سه تایی نت ها بین دو خط عمودی محصور باشد میزان می گوییم ساده ترین میزانی که می تواند وجود داشته باشد آن است که هرمیزان شامل یک عامل قوی  ( ضرب قوی ) ویک عامل ضعیف ( ضرب ضعیف) باشد. این میزان دارای دوضرب است که آنرا میزان دو ضربی می نامیم .

ممکن است میزان دارای سه ضرب باشدکه در این صورت ضرب اول قوی و دو ضرب دیگر ضعیف خواهد بود .

کسر میزان

کسرمیزان نمادی است برای نمایش متر در قالب یک قطعه ی موسیقی که شامل دو عدد است که بصورت عمودی روی هم قرار گرفته اند و خطی آنها را از هم جدا نمی سازد. درمترساده عدد بالایی ( صورت کسر ) نمایانگر تعداد ضرب ها در هر میزان است .    

 

3

( 3 ضربی است )

4

( 4 ضربی است )

2

( 2 ضربی است )

 

 

8

 

4

 

2

 

 

 

 

عدد پایینی ( مخرج  کسر ) ارزش زمانی ضرب رامعین می کند.  ( جدول ارزش زمانی نت ها را بیاد بیاورید )

یعنی یک گرد به دوسفید و چهارسیاه و شانزده چنگ تقسیم می شود پس نماد گرد عدد ( 1 ) نماد سفید عدد ( 2 ) نماد سیاه عدد ( 4 ) ونماد چنگ عدد ( 8 ) و نماد دولاچنگ را عدد ( 16 ) قرار داده و داریم :

تعریف فاصله در موسیقی

اختلاف در زیرو بمی دو صدا را درموسیقی فاصله می گویندکه به دو نوع است : 

  1-  متصل ( پیوسته )  مثل فاصله ی دو صدای نت پی درپی ( Re  و  Do  )

 2-   منفصل ( گسسته )  مثل فاصله ی دو نت غیرمتوالی  (  Do  و  Mi   )

درنظام موسیقیایی بین المللی که زمان یوهان سباستین باخ تعیین شده  فواصل برحسب  نیم پرده های منظم و مساوی یکدیگر ترتیب داده شده اند بنابراین اساس کوچکترین فاصله بین دو صدا را نیم پرده و بیشتر از آنرا پرده می نامند. از این رو فاصله ی بین تمام نت ها با هم یک پرده است به جز نت های :  1-   ( Mi   تا  Fa  )  2 -   ( Si   تا  Do )

علامات تغییردهنده

درتقسیم فواصل پرده به نیم پرده از علائم خاصی استفاده می شود که صدای نتها را نیم پرده بالا و پایین می برند این علامتها عبارتند از :

1- ( Diese  یا Sharp  ) دیز علامتی است که هرگاه سمت چپ نتی قرار گیرد صدای آن را نیم پرده بالا می برد   ( زیر می شود )

2- ( Bemol   یا Flat  ) بمل علامتی است که هرگاه سمت چپ نتی قرار گیرد صدای آن را نیم پرده پایین می آورد   ( بم می شود )

3- ( Becarre ) بکار خنثی کننده  اثردیز و بمول است در واقع بکار حالت اجرای طبیعی یک نت است  پس ( دو بکار ) همان ( دو ) و ( سی بکار ) همان ( سی ) است.

شناخت ساز


گیتار نوعی ساز زهی زخمه ای است که با انگشت نواخته می‌شود و از این جهت که سیم‌های آن در اثر ارتعاش تولید صدا می‌کند به سازهای گروه کوردوفون ( Cordophones) یا زه‌صدا تعلق دارد. این ساز با داشتن قدمت تاریخی از لحاظ ساختار و تکنیک‌های نوازندگی توانسته‌ هم‌گام با تحولات موسیقی پیشرفت خوبی داشته باشد؛ که در نتيجه گونه‌های متفاوتی از آن بوجود آمده(مانند جز، بلوز و...) و هم اكنون جایگاه ویژه‌ای در موسیقی جهان دارد.گیتار کلاسیک را می توان ارکستر کوچک نامید دلیل آن این است که در گیتار کلاسیک با استفاده از انگشتان دست راست ، علاوه بر ملودی ، باس و همراهی را نیز می توان اجرا کرد . به همین دلیل است که گیتار کلاسیک قابلیت تکنوازی دارد و این خصیصه ای است که طرفداران گیتار کلاسیک در دنیا روز به روز رو به افزایش است . شنیدن یک قطعه با روش گیتار کلاسیک این حسن را دارد که گویی چند ساز با هم به اجرای موسیقی پرداخته اند .

گیتار کلاسیک به شکل استاندارد امروزی دارای شش سیم (سه سیم نایلونی برای نت‌های زیر و سه سیم فنری برای نت‌های باس) می‌باشد.

اجزای-تشکیل-دخنده-گیتار-کلاسیک

                                                                                                                                                        ساختمان گیتار کلاسیک

ساختمان ساز گیتارکلاسیک

تاج گیتار

خرک

گوشی ها(برای کوک کردن ساز)

بدنه

تنظیم کننده ارتفاع سیمها

فرت

دسته

سیم ها

استیل و نحوه نشستن

اول از هر چیز باید صندلی مورد نظر را انتخاب کرد . صندلی مناسب برای نواختن گیتار آن است که وقتی روی آن نشتیم و پاها را روی زمین قرار دادیم مطابق شکل زیر پاها زاویه 90 درجه داشته باشند . برای بهتر دست گرفتن گیتار و مسلط بودن روی دو دست و راحت تر نواختن ، ما از زیر پایی استفاده می کنیم . زیر پایی را باید نزدیک پایه چپ صندلی قرار داد و 10 تا 12 سانتیمتر آن را جلوتر برد و کمی سر زیر پایی را به سمت چپ متمایل نمود . توجه داشته باشید که حتما روی نوک صندلی بنشینید و کمر را صاف نگه دارید . پای چپ را روی زیر پایی قرار دهید و پنجه  پا را کمی به سمت راست متمایل کنید وپاشنه پا را روی قسمت پایین زیر پایی قرار دهید .

 

تاریخچه ساز


تاریخچه-گیتار-کلاسیک

واژه guitar در زبان انگلیسی، gitarre در آلمانی و guitare در فرانسوی همگی مشتق شده از واژه guitarra در زبان اسپانیایی هستند که آن خود از واژه قیثاره در زبان عربی اندلوسی مشتق شده است. این واژه نیز خود مشتق شده از واژه لاتین cithara است که نسبت آن به واژه κιθάρα kithara در یونانی باستان می‌رسد. این واژه یونانی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از واژه پارسی کهن سیه‌تار (سه‌تار) آمده است.

روايت هاي متفاوتي در مورد تاريخچه گيتار وجود دارد عده ای بر این عقیده اند که گیتار از مصر سرچشمه گرفته است و عده ای نیز بر این نظرند که آن از سیتارای یونانی-آشوری (Greek Assyrian Cithara) که بوسیله رومی ها به اسپانیا آورده شده گرفته شده است. گیتار نتیجه تحول لوت در اروپا است. لوت نیز خود تحول یافته عود (به عربی العود=چوب) و بربط است. گفته می‌شود زریاب نامی عود را به اندلس آورد و از آن پس این ساز در اسپانیا و دیگر مناطق اروپا رایج شد.

در زمان حکومت اسلام در اروپا، این ساز توسط زریاب دارابگردی و چند تن از شاگردانش به آندلس برده شد. در آن زمان به گیتار، کیتارا یا قیتارا می‌گفتند و نام کنونی آن برگرفته از همین نام است. در واقع وجود پسوند تار در نام گیتار می‌تواند موید این باشد که گیتار سازی ایرانی است.

زریاب در ابتدا در اسپانیا شروع به آموزش گیتار کرد. در آن زمان اسپانیایی‌ها خود سبکی غنی بنام فلامنکو داشتند که با سازهایی از جمله کاستانت، کاخون با همراهی پالماس، بایلا (رقص فلامنکو) و کانته (آواز فلامنکو) نواخته می‌شد.

جد بزرگ تمام سازهایی که ما به عنوان کوردوفون از آنها یاد کردیم یک کمان موسیقی مي باشد که تنها یک سیم ساده به دو سر آن متصل بوده است که با کشیدن و رها کردن سیم صدایی در کمان ایجاد می شده و این صدا بوسیله یک تقویت کننده صوت که به آن متصل بوده تقویت می شده است. از آنجائیکه این سیم تنها یک صدای ساده ایجاد میکرده برای داشتن چندین صدا ابتدا یک سیم دیگر و سپس چندین سیم به اندازه های کوتاهتر به کمان بسته شده و از این طریق چندین صدا تولید گردیده است. ازدیاد این سیمها و افزوده شدن یک جعبه تشدید صوت منجر به اختراع چنگ کمانی (Harp Arquee) گردید. سپس سازی، متشکل از مجموعه ای از سیمها به نام لیر ظهور کرد که در آن سیمهایی به طول مساوی کار گذاشته شده بود. یونانیها دو نوع لیر داشتند، یکی به نام لیرا و دیگری به نام کیتارا، کیتارا بوسیله رومی ها تغییر شکل یافت؛ نام گیتار نیز از همین کلمه گرفته شده است .

بعدها رو می ها برای نخستین بار سازهایی چون سیتارا، پاندورا Pandora و فیدیکولا Fidicula را نواختند و از این راه آلات کوردوفن در تمام اروپا رواج یافت؛ در واقع نخستین گیتارهای واقعی در آغاز دوره رنسانس به ظهور رسید؛ این گیتار ها به دلیل داشتن بدنه ای باریک و شکلی مدور متمایز بودند. به تدریج در قرنهای چهارده و پانزده پسوندهای موریسکا و لاتینا حذف شد و در سراسر اروپا آلات موسیقی خانواده گیتار با اسم هایی از قبیل: گیتارا، گیترنه، گیترن (Giteren)(سازی سیمی مفتولی و منسوخ شده شبیه به گیتار که به زبان فرانسوی گیترنه و به زبان اسپانیایی گیتارا گفته می شد.) و شیتارا معین شدند.

در همان زمان گروه زیادی از سازهای خانواده کوردوفن، با اسمهایی از قبیل: ویهوئلا (Vihuela) در اسپانیا و ویولا (Viola) در ایتالیا خوانده می شدند. كه بعضی از این سازها با آرشه (de arco)، بعضی با مضراب (de penola) و بضی دیکر هم با انگشت (de mano) نواخته می شدند. بعدها از ویهوئلای انگشتی (Vihuela de mano ) نوعی گیتار بوجود مي آيد. درطی قرنهای چهارده و پانزده در شکل گیتار و ویهوئلاي انگشتي تغییرات قابل توجه ای بوجود مي آيد، به تدریج در پهلوهای آنها فرورفتگی ایجاد مي شود و در قرن شانزده هر دو ساز آشکارا شبیه گیتار مي شوند. در قرن شانزده این دو ساز در اسپانیا بسیار رایج بودند و نوازندگی با انگشت به حدی عمومیت پیدا کرد که پسوند انگشت (de mano) در این کشور به کلی از اسم این سازها حذف شد. از آن پس گیتار بدنه ای بزرگتر و شکلی مدورتر به خود گرفت.


 آلبوم بی کلام گیتار کلاسیک و رمانتیک (مجموعه موزیک های بی کلام گیتار)

 هنرمندان این اثر:

Antonio De Lucena
Sergi Vicente
Armando Tatis

لینک مستقیم دانلود(zip شده با حجم 57 مگابایت)

اساتید برجسته گیتار کلاسیک


گیتار دارای پیشینه بسیار زیادی است که طی سالهای متمادی به تکامل رسیده است. به علت طنین دلپذیر و کیف صوتی فوق العاده، این ساز دارای طرفداران بسیار زیادی می باشد. گیتار کلاسیک مدرن توسط شخصی به نام انتونیو تورس (سازنده گیتار اسپانیایی ) تحول بسیار زیادی پیدا کرد و به نمونه خوبی برای گیتار گلاسیک مدرن تبدیل شد.

آهنگسازان و نوازندگان مهم گیتار کلاسیک

فرناندو سور (1839- 1778) Fernando Sor

او یکی از معدود شاگردان موتزارت و هایدن بود و قطعات بسیار زیادی برای گیتار به رشته تحریر در آورده است که از جمله آنها می توان به قطعه واریاسیونهای روی یکی از تم های موتزارت اشاره کرد. قطعاتی که سور برای گیتار آهنگسازی کرده بخوبی دشواریها و تکنیک های پیچیده روی گیتار را نشان می دهند.

مائورو جولیانی (1829- 1781) Mauro Giuliani

جولیانی یکی از آهنگسازان بزرگ گیتار است که آثار بسیار زیادی برای گیتار نوشته است و آثار او بسیار مقبول مردم بوده و هست.از آثار معروف او می توان به اوورتور بزرگ (Grand Overture) ، اتودها و دو نوازیهای وی اشاره کرد

فرانسیسکو تارگا (1909-1852) Francisco Tarrega

تارگا یکی از بهترین نوازندگان و آهنگسازان گیتار عصر خود بود. تارگا تکنیک های بسیار زیادی وارد گیتار کلاسیک کرد که از جمله آنها می توان به استفاده زیاد از ضربات با تکیه (apayando) اشاره کرد. از معروف ترین قطعات وی قطعه بیاد الحمرا می باشد که همه این قطعه با استفاده از تکنیک تریمولو (tremolo) نواخته می شود. تارگا شاگردان بسیار خوبی نیز تربیت کرده است که از جمله آنها می توان به میگوئل لوبت و دانیل فورته آ اشاره کرد.

اندرس سگوویا Andres Segovia 

سگویا یکی از تاثیر گذارترین انسانها برای کسب اعتبار ساز گیتار کلاسیک است. وی آثار بسیار زیادی را برای اولین بار برای گیتار کلاسیک تنظیم نمود و آهنگسازان هم عصر خود را تشویق به خلق آثار برای گیتار کلاسیک کرد. از آثاری که وی برای گیتار کلاسیک تنظیم نموده می توان به شاکون از پارتیتای شماره 2 باخ اشاره کرد. از جمله شاگردان سگوویا می توان به نوازنده بر جسته گیتار کلاسیک جان ویلیامز اشاره کرد.

یوهان سباستین باخ (1750-1685) Johan Sebastian Bach

باخ براستی بزرگترین آهنگساز دوران باروک می باشد. او آثار بسیار زیادی برای ارگ کلیسا ، کر ، ارکستر و ... نوشته است. بسیار از آثار باخ برای گیتار تنظیم شده است. بخصوص سوئیتها برای ساز لوت که همگی آنها با گیتار کلاسیک نیز قابل اجرا است.

فرزاد دانشمند

فرزاد-دانشمند-گیتار-کلاسیک

استاد فرزاد دانشمند

استاد فرزاد دانشمند به سال ۱۳۴۱ در شهرستان رشت متولد شد،وی ازسن ۱۴ سالگی  به طور جدی و خود آموز نوازندگی گیتار کلاسیک را آغاز نمود و در زمینه کارهای اجرایی ، استاد فرزاد دانشمند از سال ۶۵ به طور مستمر کنسرت هایی را در تهران و سایر شهرستان ها اجرا نموده است.حاصل تجربه و تدوین ایشان منجر به تالیف و ترجمه این کتب شده است : ترجمه کتاب هارمونی گیتار (تالیف لئون بسمن)،ترجمه کتاب تکنیک های بنیادین (تالیف جان دوآرت)،ترجمه کتاب دیده خوانی و درک موسیقایی (تالیف الیورهانت)،تالیف و ترجمه کتاب تئوری و آموزش تکنیک،تدوین و گرد آوری جزوات آموزشی تا سطوح پیشرفته در ۹ جلد ،  تالیف کتب روش آموزش گیتار کلاسیک در ۶ سطح .کتب در دست تالیف ایشان : روش آموزش گیتار کلاسیک سطح ۷و ۸ ، تالیف هارمونی گیتار، ترجمه فرم شناسی ، تالیف تئوری موسیقی برای نوازندگان گیتار و تالیف تمرینات روزانه برای نوازندگان گیتار.موسیقی فیلم زیران از سرزمین سبز، توکا ،بی بی تاب (برنده جایزه اول آهنکسازی در جشنواره صدا و سیما) تئاتر عروسی خون،رومئو و ژولیت ،پابلو نرودا،وقت خواب ماهی ها(برنده دیپلم افتخار به عنوان بهترین آهنگساز توسط انجمن منتقدین تئاتر)

لیلی افشار

لیلی-افشار-نوازنده-گیتار-کلاسیک

                                                                                                         استاد لیلی افشار                                                                                                                                        

لیلی افشار در ۱۸ اسفند ۱۳۳۸ در تهران متولد شد. وی نخستین نوازندهٔ زن در جهان است که در رشته اجرای گیتار کلاسیک به درجه دکترا دست یافته است وی نوه رضا افشار وزیر راه در زمان رضاشاه است. داریوش افراسیابی اولین معلم وی بود. پس از اتمام دوره متوسطه و در سال ۱۳۵۵ به آمریکا رفت و تحصیل در رشته موسیقی و در زمینه گیتار را ادامه داد. افشار لیسانسش را از کنسرواتوار موسیقی بوستون گرفت و برای طی دوره کارشناسی ارشد موسیقی در رشته نوازندگی گیتار به کنسرواتوار موسیقی نیوانگلند رفت و زیر نظر نیل اندرسون به تحصیل پرداخت.پس از آن افشار توانست دوره دکتری را زیر نظر بروس هلزمن در دانشگاه ایالتی فلوریدا به پایان برساند و به این ترتیب او نخستین زنی در جهان بود که موفق به اخذ درجه دکترا در نوازندگی گیتار شد.
افشار مدتی نیز در «مرکز هنرهای تجسمی بنف» و «فستیوال موسیقی اسپن» تحصیل کرده و دیپلم افتخاری «آکادمی موسیقی کیجانا درسی ینا» ایتالیا نیز به وی اعطاء شده است. لیلی افشار کرسی استادی خود را برای دانشگاه ممفیس در سال ۱۹۸۹ به دست آورد و در آنجا به تدریس موسیقی برای دانشجویان لیسانس و فوق لیسانس و دکترای نوازندگی گیتار می‌پردازد، که در آنجا نیز جایزه استاد برجسته دانشگاه در سال ۲۰۰۰ به وی تعلق گرفته است.

بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب