تمرین و بررسی گام ماژور آموزش موسیقی مجازی در میان الگوهای میان درجه گام مانند گام می ماژور

گام ماژور یک از الگوهای میان درجه گام در آموزش موسیقی مجازی

گام ماژور

یکی از الگوهای بین درجه های گام در آموزش موسیقی مجازی ماژور می باشد. وقتی الگوی فاصله های بین درجه های پی در پی یک گام مثل الگوی پایین باشد به آن گام ماژور یا گام بزرگ می گویند.

آموزش-موسیقی-گام-ماژور

همان صورت که در شکل بالا مشاهده کردید در یک گام ماژور فاصله ی بین درجه های سوم و چهارم و همچنین هفتم و هشتم نیم پرده و بین دیگر درجه های متوالی یک پرده می باشد. به گام پایین دقت کنید.

آموزش-موسیقی-مجازی

این همان گامی می باشد که پیشتر در مباحث آموزش موسیقی مجازی با آن شناخت پیدا کردیم و به آن گام دو می گویند. اکنون مشاهده می کنید که الگوی فاصله های بین درجه های آن همان الگوی گام ماژور می باشد. نتیجه می گیریم که می شود گام بالا را گام دو ماژور هم بگوییم. الان قصد داریم یک گام با الگوی ماژور از نت موسیقی سل بسازیم در حقیقت قصد داریم گامی به نام سل ماژور بسازیم. در شروع نت های موسیقی را به طور پی در پی از سل تا سل اکتاو بالا نوشته بعد از آن الگوی بین درجه ها را در فرم طبیعی به ترتیب مورد بررسی قرار داده و مشاهده می کنیم که فاصله های بین درجه های ششم و هفتم و درجه های ششم و هشتم با الگوی گام ماژور متفاوت می باشد.

آموزش-مجازی-موسیقی

اکنون بایستی کاری انجام دهیم که فاصله های این گام مثل گام ماژور شود برای این کار در شروع بایستی فاصله ی میان نت های موسیقی می و فا را از نیم پرده به یک پرده برسانیم جهت این کار نت موسیقی فا را نیم پرده زیر کرده و به آن یک دیز خواهیم داد در مراحل بعد بایستی فاصله ی نت های موسیقی فا و سل درجه ی هفتم و هشتم را از یک پرده به نیم پرده برسانیم. هنرجویان آموزش موسیقی مجازی توجه داشته باشند مقداری ریز بین باشیم مشاهده می کنیم که با دیز کردن نت موسیقی فا در مرحله ی اول فاصله ی نت موسیقی فا ، سل همچنین به فرم دلخواه تغییر کرده و تغییر دیگری لازم نمی باشد.

افرارایان-آموزش-نت-موسیقی

پس در گام سل ماژور تنها یک نت موسیقی تغییر یافته موجود می باشد و مابقی بدون تغییر می باشد. اکنون با همدیگر گام می ماژور را تشکیل می دهیم در شروع از نت موسیقی می تا اکتاو بالای آن را به ترتیب نوشته و بعد از آن فاصله های بین درجه هایش را مشخص خواهیم کرد.

موسیقی

اکنون الگوی حاصل شده را با الگوی گام ماژور قیاس کرده و مشاهده می کنیم که از همان شروع با گام ماژور متفاوت می باشد بین درجه های اول و دوم گام ماژور یک پرده فاصله ایجاد شده است به همین علت نت موسیقی فا را نیم پرده زیر کرده و به آن دیز خواهیم داد در این شرایط بایستی نت موسیقی بعدی یعنی سل را هم نیم پرده زیر کرده تا فاصله ی آن با فا دیز یک پرده بشود اکنون این روند را ادامه داده و در آخر به این نتیجه خواهیم رسید که گام می ماژور چهار نت تغییر یافته خواهد داشت.

فا دیز، سل دیز، دو دیز، ر دیز یعنی جهت تشکیل گام می ماژور واجب است درجه های دوم ، سوم، ششم و هفتم گام را نیم پرده کروماتیک به بالا ببریم اکنون گام می ماژور را با تغییراتی که در آموزش موسیقی مجازی بیان شد مشاهده می کنید.

مقاله-موسیقی-افرارایان

 


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب