شیوه نامگذاری اکتاو و واحد سنجش فاصله ها در آموزش موسیقی

نامگذاری اکتاو در آموزش موسیقی

زمانی که ما در آموزش موسیقی از نتی اسم می بریم در گاهی اوقات برای ما اهمیت چندانی ندارد که این نت موسیقی در کدام اکتاو قرار گرفته باشد ولی در برخی اوقات مهم است که این نت موسیقی در کدام اکتاو بوده و به همین خاطر باید مکان دقیق نت موسیقی را تشخیص دهیم . برای این کار از روش های قراردادی به کار می بریم در حقیقت برای هر اکتاو شماره ای را مشخص می کنیم به این شکل 

آموزش-اکتاو-موسیقی

همان صورت که در شکل مشاهده می کنیم از نت موسیقی دو با یک خط تکمیلی زیر حامل تا نت موسیقی سی روی خط سوم را اکتاو شماره ی سه گفته شده  و به همین صورت اکتاو های بعدی و قبلی را می شناسیم. شما برای حفظ کردن این ها واجب نیست تمام گام ها را از حفظ کنید. اگر اکتاو شماره سه را یاد بگیریم میتوان اکتاو های دیگر را هم به دست بیاریم. اکنون اگر شخصی به شما بگوید نت دو اکتاو چهارم شما به آسانی متوجه می شوید منظور آن شخص نت موسیقی دو که بالای خط سوم است می باشد. 

واحد سنجش فاصله ( پرده و نیم پرده ) 

یکی از واحد های سنجش فاصله بین دو نت موسیقی در آموزش موسیقی پرده می باشد و هر چقدر تعداد پرده های موجود بین دو نت موسیقی زیاد تر باشد تفاوت زیر و بمی یا فاصله ی بین دو نت زیاد تر می شود. در شکل پایین فاصله ی بین هفت نت موسیقی اصلی متوالی را با واحد پرده نمایش داده ایم.

آموزش-موسیقی-مجازی

همان صورت که مشاهده می کنید فاصله ی بین نت های موسیقی می و فا و همچنین سی و دو نیم پرده می باشد و بین دیگر نت های موسیقی متوالی یک پرده فاصله می باشد. این الگوی فاصله ها با واحد پرده که در شکل بالا مشاهده می کنید در اکتاو های دیگر هم درست می باشد. به طور نمونه در شکل پایین 

نرم-افزار-آموزش-موسیقی

نشانه های تغییر دهنده

همان صورت که در در س قبل مشاهده کردید فاصله های نت های موسیقی را با هم با واحد سنجش پرده مورد بررسی قرار دادیم ولی به جهت گسترده بودن آموزش موسیقی و نت های موسیقی آن فواصل این نت های موسیقی همواره به آن شکل که در بالا مشاهده کردید نمی باشد. در آموزش موسیقی علامت هایی موجود می باشد که وقتی در کنار یک نت در سمت چپ آن بیاید دلیل می شود که نت مورد بحث نیم پرده تا یک پرده ارتفاعش متغیر شود ( زیر یا بم گردد ) هر وقت این علامت ها کنار نت های موسیقی واقع شود نه اسم نت های موسیقی عوض خواهد شد نه جای نت های موسیقی روی حامل عوض خواهد شد تنها یک کلمه به نام آنها اضافه خواهد شد و ارتفاع آنها نیم پرده تغییر خواهد کرد که در آینده با این علامت ها بیشتر آَنا خواهیم شد .

دیز ( # )

این علامتی که مشاهده می کنید دیز می باشد و هر وقت کنار نتی از این علامت به کار ببریم نت موسیقی ما نیم پرده در آموزش موسیقی زیر تر خواهد شد در حقیقت نیم پرده ارتفاع آن بالا تر خواهد رفت. برای نمونه نت موسیقی ر یک پرده از نت موسیقی دو زیر تر می باشد. وقتی ما علامت دیز را به نت دو آن اضافه کنیم نت موسیقی دو نیم پرده زیر تر خواهد شد  و به نت ر نزدیک تر خواهد شد و در آخر فاصله ی نت موسیقی دو و ر از یک پرده به نیم پرده تغییر خواهد یافت. توجه کنید این علامت ها همواره در سمت چپ نت موسیقی جای می گیرند.

آموزش-موسیقی-مجازی

مشاهده کردیم که زمانی که دیز به نت موسیقی اضافه شد نه جای نت روی حامل تغییر پیدا کرد و نام نت موسیقی عوض شد و فقط پسوند دیز به انتهای نت دو اضافه گردید. دو دیز و نت دو نیم پرده بالاتر رفته است .

بمل

بمل به طور دقیق بر عکس دیز بوده است. در حقیقت هر وقت کنار نتی قرار گیرد دلیل آن می شود که نت موسیقی نیم پرده بم تر بشود به طور نمونه نت ر یک پرده از نت دو زیر تر می باشد. وقتی ما به نت ر علامت بمل را اضافه کنیم به این معنی  که نت ر را به ر بمل تبدیل کنیم نت موسیقی ر نیم پرده بم تر شده و به نت دو نزدیک تر خواهد شد.

نرم افزار-آموزش-مجازی-موسیقی

مشاهده کردیم که زمانی که بمل به نت اضافه گردید نه جای نت روی حامل تغییر پیدا کرد و نه نام نت تغییر گردید و تنها پسوند بمل به انتهای نت ر اضافه گردید : ر بمل و نت موسیقی ر نیم پرده به سمت پایین آمده است

تمرین چهارم : فاصله ی بین دو نت موسیقی هر خانه را با واحد پرده بنویسید .

آموزش-اکتاو-در-موسیقی


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب