آموزش موسیقی در قرون وسطا

مد ها و پایه ی موسیقی کلیسایی

موسیقی در اوایل شروع مسیحیت از قرن سوم به این طرف کم کم جایی برای خود در کلیسا باز کرد، کلیسا در مسیر پیشرفت موسیقی در حقیقت نقشی دو گانه دارد: اول از آن حمایت می کند و سپس مانع هایی بر سر راه پیشرفت آموزش موسیقی بیرون از کلیسا قرار می دهد. موسیقی مردمی با وجود اینکه از سوی کلیسا تحریم می شد به زندگی و پیشرفت خود همچنان ادامه می داد ، در شروع برای پیشرفت موسیقی مطرب های دوره گرد از این شهر به آن شهر و از این قلعه به آن قلعه می رفتند و با این کار به سرگرم کردن مردم و گاهاً آموزش موسیقی به مردم می پرداختند. در زمان های بعد که در ممالک اروپایی نظام اشرافیت به وجود آمد و جایشان محکم شد موسیقی غیر مذهبی حمایت کننده هایی قویتر پیدا کرد، اشرافیان خودشان به یادگیری موسیقی توسط افرادی که به آموزش موسیقی مسلط بودند پرداختند و مطرب های دوره گرد را به استخدام خودشان در جهت اجرای آثارشان درآوردند. از طرفی دیگر به طور منظم کلیسا به پیشرفت موسیقی و آموزش موسیقی مشهور بود. در طول قرن ها در تئوری و پراتیک خیلی محتاطانه پیش می رفت . موسیقی کلیسا بیشتر آوازی بود و استفاده ی ساز در کلیسا در اوایل حرام شمرده شده بود و فقط بعد ها بود که به کلیسا ارگ راه پیدا کرد و نوازندگی  و آموزش موسیقی آن به طور رسمی در برنامه هایشان اجرا می شد.

مد ها و پایه ی موسیقی کلیسایی

مد های کلیسا یا به عبارت دیگر مد های مذهبی پایه ی تئوری موسیقی قرون وسطا را تشکیل داده بود . تعداد مد ها هشت می باشد و هر دو مد با یکی از نت های موسیقی ( ر- می- فا یا سل) شروع می شود و  به پایان می رسد. هر مد وسعتی حدوداً یک اکتاو دارد. نت های موسیقی گفته شده را در مدهای مربوطه نت پایانی (فینالیس) می گویند و همانطور که بیان شد در هر دو مد نت فینالیس مشترک می باشد و وجه تمایز این دو در میدان صدا و همچنین در اسمشان می باشد. در مد اصلی (اتانتیک) میدان صدا از نت فینالیس تا اکتاو بالا و در مدهای فرعی از فاصله ی چهارم دقیقاً پایین فینالیس تا پنجم دقیقاً بالای آن می باشد. وسعت صدا تا یک و حتی دو درجه بالاتر از اکتاو و یک نت موسیقی بم تر از پایین ترین نت مد گسترش می یابد. وسعت و میدان صدای دو مد اصلی و فرعی را بر روی نت موسیقی ر (در حالت فینالیس) نمایش می دهد. به هر کدام از مد ها غیر از فینالیس (نت موسیقی که به شکل گرد نمایش داده شده است) نت موسیقی موسیقی مهم دیگری هم بوده که به آن ( دومینانت )، (تنور)،(رسیتاتیف) می گویند. نت موسیقی دو مینانت در مدهای اصلی همیشه درجه پنجم مد می باشند غیر از حالتی که روی نت موسیقی سی قرار می گیرد که در این حالت روی (دو) واقع می شود. در مد های فرعی همیشه دو درجه از نت موسیقی دینانت مد اصلی یا مربوط پایین تر محاسبه میشود در این حالت هم هر وقت دومینانت محاسبه شده بر روی نت موسیقی سی بیفتد یک درجه بالاتر رفته و به دو می رسد. در قرن هشتم نظام هشت مدی بسط یافته چهار مد دیگر (دو مد اصلی و دو مد فرعی) بر روی نت های موسیقی لا و دو به مدهای قبلی اضافه شده و تعدادشان دوازده می شود.


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب