آموزش قاعده ی پیوند در موسیقی

قاعده ی پیوند در آموزش موسیقی

هنرجویان آموزش موسیقی و افرادی که از نرم افزار آموزش موسیقی استفاده می کنند متوجه هستند که هر آکورد از پایه به طرف بالا شامل نتی به فاصله پنجم ( هر وقت پایه آکورد به فاصله ی اکتاو یا تقریباً اکتاو مضاعف تکرار شود ) شامل نت موسیقی به فاصله ی هشتم ( ترکیبی یا ساده ) می باشد. الان اگر پایه ی آکورد شروع در قسمت باس جهت تامین پایه ی آکورد دوم یک درجه به سمت بالا برده شود نت موسیقی هشتم آن برای تامین پنجم آکورد دوم باید به فاصله ی سوم به پایین جهش کند، بخش های دیگر هر کدام یک درجه پایین می روند. اگر پایه ی اولین آکورد ( باس ) به جهت تامین پایه ی آکورد دوم یک درجه پایین برده شود نت موسیقی پنجم آکورد اولی باید به فاصله ی سوم به بالا جهش کند تا به نت موسیقی هشتم آکورد بعدی برسد در این حالت قسمت های دیگر هر کدام یک درجه به سمت بالا می رود. با ذکر یک مثال برای هنرجویان آموزش موسیقی این مورد را توضیح دهیم  : الان که به آخر این مبحث در نرم افزار آموزش موسیقی رسیده ایم یک جمله ی هارمونی ( در حقیقت یک ملودی ساده با دیرند های مساوی در قسمت باس ) در تونالیته ی دو بزرگ به عنوان مثال می دهیم که باید به تبعیت از آنچه تا الان در مباحث آموزش موسیقی بیان شده هر نت موسیقی جمله را به عنوان پایه ی یک آکورد بگیریم برای تحریر نت های موسیقی دیگر آکورد باید فاصله های سوم و پنجم پایه را پیدا کرده آنها را یک به یک در بخش های سه گانه بالا قرار دهیم ( از یاد نبریم که این کار را باید با رعایت قانون های مرتبط به وسعت و میدان صدای هر قسمت و همچنین فاصله ی بخش ها از همدیگر قرار داد ) همینک اولین آکورد به دست آورده شده است نت های موسیقی آکورد دوم را هم میتوان از روی پایه ی آن ( دومین نت موسیقی جمله ) پیدا کنیم که به ترتیب فاصله عبارت می باشند از دو می و لا. این دو آکورد در کدام حالت از موقعیت های سه گانه قرار گرفته اند ؟ می فهمیم که این دو در موقعیت اول واقع شده اند و شامل دو نت موسیقی مشترک می باشند. نت های موسیقی مشترک دو و می را در همان بخش نوشته که در آکورد شروع نوشته بودیم. الان نت موسیقی لا هم در همان بخش تحریر می شود که در آکورد اول نت موسیقی سل قرار گرفته بود. آکورد های دوم و سوم با یک نت موسیقی مشترک در موقعیت دوم واقع شده اند و نت های موسیقی غیر مشترک به نزدیکترین فاصله ی خود یعنی یک درجه به بالا برده شده و نت های موسیقی آکورد سوم را تامین می کند. آکوردهای سوم و چهارم نسبت به همدیگر در موقعیت سوم واقع شده اند و از آن جهت که نت موسیقی باس بالا رفته شده است می بایست نت موسیقی هشتم با پرش سوم و نت های موسیقی دیگر با حرکت متصل به پایین برده شوند به همین صورت همه ی آکورد های جمله را تا آخر به هم متصل می کنیم. نکته ی دیگری را هم باید در آموزش موسیقی در نظر گرفت : آکورد اول را در کدام حالت سه ، پنج یا هشت تنظیم کنیم. واضح است که اگر تکرار نت موسیقی پایه را در بخش سوپرانو قرار دهیم آکورد را در حالت هشت و اگر نت موسیقی پنجم را در آن بخش تحریر کنیم آکورد را در وضعیت پنج و با نوشتن نت موسیقی می در آن حالت آکورد را در حالت سه تنظیم کرده ایم. آگاهی بر وضعیت و رعایت آن فقط در آکورد شروع هر جمله ی هارمونی انجام می گیرد چون حالت آکورد های بعدی به تبعیت از قانون های پیوند خود به خود مشخص می شوند. پیوند دو آکورد اولین را در سه حالت سه ، هشت و پنج نشان می دهیم. مشاهده می کنیم که هر کدام از حالت های بالا گونه ای از ملودی در حالت های سه گانه ی بالا حاصل می شود و همین رابطه با آکورد های بعدی ادامه پیدا می کند پس گزینش وضعیت در آکورد اول تعیین کننده این می باشد که کدام بخش کدام یک از ملودی های سه گانه را بسراید

این مبحث آموزش موسیقی برای کسانی که از نرم افزار آموزش موسیقی استفاده می کنند میتواند بسیار مفید باشد. 


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب