روش های تشخیص فاصله های کاسته، افزوده و درست در آموزش موسیقی مجازی

فاصله های کاسته، افزوده و درست در آموزش موسیقی مجازی

اکنون با مطالعه مقاله آموزش موسیقی مجازی قبلی این پرسش برایتان پیش می آید که چطور باید متوجه شویم که کدام فاصله چهارم کاسته و کدام یک افزوده و کدام یک درست می باشد. این فاصله ها را باید به خاطر سپرده و حفظشان کنیم که اگر عدد فاصله ی ما چهارم شود و تعداد پرده های میان دو نت داده شده دو پرده شود ما یک فاصله ی چهارم کاسته خواهیم داشت و هر وقت فاصله ما چهارم شود و تعداد پرده های میان دو نت داده شده دو پرده و نیم شود ما یک فاصله ی چهارم درست داریم و هر وقت فاصله ی ما چهارم شود و تعداد پرده های میان دو ت موسیقی داده شده سه پرده شود ما یک فاصله ی چهارم درست داریم. اکنون که بنیه ی فاصله را درست فرا گرفتیم می شود به راحتی فاصله ی دقیق بین دو نت موسیقی را حساب کنیم. این سه بنیه برای تمام فاصله های سه بنیه ای بکار برده میشود. اگر دقت کرده باشید متوجه می شوید که بنیه های فاصله عموماً با همدیگر نیم پرده فاصله دارند برای نمونه به شکل پایین دقت کنید.

آموزش-مجازی-موسیقی

در شکل بالا مشاهده می کنید چهارم کاسته نیم پرده از چهارم درست کوچکتر می باشد به همین صورت چهارم افزوده نیم پرده از چهارم درست بزرگتر می باشد با این توضیحات هنرجویان آموزش موسیقی مجازی می توانند نتیجه بگیرند.

آموزش-موسیقی-مجازی

هر وقت ما از یک فاصله ی درست نیم پرده کروماتیک کم کنیم به یک فاصله ی کاسته خواهیم رسید و هر وقت از یک فاصله ی درست نیم پرده اضافه کنیم به یک فاصله ی افزوده خواهیم رسید در این صورت دیگر احتیاج نیست که در مورد فاصله های سه بنیه ای تعداد پرده های هر سه بنیه را یاد بگیریم تنها کافیست تعداد پرده های بنیه ی درست هر فاصله را یاد بگیریم . برای نمونه هر موقع ما تنها بدانیم که فاصله ی چهارم درست دو پرده و نیم می باشد اگر از ما تعداد پرده های فاصله ی چهارم کاسته را بخواهد میتوانیم با کم کردن نیم پرده ی کروماتیک از چهارم جواب را به دست آورده که به صورت زیر می باشد : 

فاصله ی چهارم کوچک دو پرده میشود و هر موقع از ما تعداد پرده های فاصله های چهارم افزوده را بخواهند در پاسخ می شود به تعداد پرده های چهارم درست نیم پرده ی کرو ماتیک اضافه کرده و به پاسخ برسیم که جواب به صورت زیر می باشد : 

فاصله ی چهارم افزوده سه پرده می شود.

این راهی را که در آموزش موسیقی مجازی فرا گرفتیم برای دیگر فاصله های سه بنیه ای هم می شود به کار برد اما نباید یادتان برود که باید تعداد پرده های بنیه ی درست را در هر عدد فاصله به یاد بسپاریم. بنیه های درست در فواصل سه بنیه ای :

یکم درست مساوی با صفر پرده

چهارم درست مساوی با دو پرده و نیم

پنجم درست مساوی سه پرده و نیم

هشتم درست مساوی با شش پرده

باید این چهار عدد را خوب  به یاد بسپارید.


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب