صفات و ویژگی های شاخص تکنیک تمبک نوازی در نرم افزار آموزش تمبک

صفات شاخص تکنیک در نرم افزار آموزش تمبک

صفت شاخص یا تاکسونومی تکنیک های تمبک
خصوصیتی که برای تشخیص دادن یا جدا کردن یک تکنیک از تکنیک دیگر استفاده می شود صفت تاکسونومی تکنیک های تمبک گفته می شود و عبارت می باشد از صفت هایی که بر اساس آنها دو گروه به هم دیگر شباهت داشته یا از یکدیگر متمایز باشند.
به صورت کلی دو فرم صفت موجود می باشد که عبارت می باشند از :
1-  صفت های قابل اعتماد مثل تعداد انگشتان استفاده شده و فرم ارتباط انگشتان باهم دیگر و به صورت کلی هر چهار نوع صفت بیان شده در مقالات قبل از نوع قابل اعتماد می باشد 
2 - صفت های غیر قابل اعتماد مثل ضعف با شدت ضربات

نحوه تولید صدا 

این مشخصه مربوط می باشد به نحوه اجرای تکنیک و همچنین تولید صدا به صورت کلی در تمبک نوازی می شود چندین فرم مختلف از شکل اجرا را مشخص کرد که در نرم افزار آموزش تمبک نیز به این موضوع به خوبی اشاره شده است.
1- ضربه زدن : مثل اجرای پلنگ و تم که روی پوست یا ضربه بر بدنه یا بخش های مکمل صدا دهی و یا ضربه زدن به روی قسمتی از دست که بر روی پوست تمبک قرار می گیرد.
ضربه زدن به دو فرم انجام می شود مستقیم مثل ضربه دست یا ضربه انگشتر و یا هر چیز دیگری به وسیله دخالت دست انجام می گرد و غیر مستقیم مثل ضربه های یک سیم فرضی که در پشت پوست قرار داده شده و به موقع نوازندگی ارتعاش پیدا کرده و ضربه ای به پوست می زند 
2 - مالش دادن : مثل مالش پوست و لبه ناخن دست و یا هر چیز دیگری بر روی پوست در یک راستا یا طولی و یا دایره ای .فرم خاصی از مالش که به آن موسکال گفته می شود این گونه است که انگشت صدایی مثل ناله گوزن ایجاد کرده 
3 - خراش دادن : مثل خراش دادن پوست و چوب بدنه به وسیله ناخن یا هر چیز دیگری 

شکل تکنیک 
در این قسمت اگر می خواهید بهره بهتری از شکل تکنیک ببرید بهتر است به نرم افزار آموزش تمبک مراجعه فرمایید. موارد پایین را برسی کرده شکل و آناتومی هنگام مجری تکنیک  مثل انگشت، یاری بسیار مهمی در تعیین صنف و رده بندی ایجاد می کند. باید مد نظر داشته باشیم در اجرا کردن تکنیک کدام قسمت از دست یا انگشت استفاده شده است آیا وسیله خاصی مثل انگشتر یا کوبه برای این اجرا استفاده شده است. 
شکل بکارگیری بخش مجری یا شعی مجری تکنیک چگونه بوده است.
فرم یک تکنیک اگر مقدار اعضا بخش مجری بیشتر شود آیا ارتباطی با آنها متصل می باشد.

حرکت در تکنیک
در تمبک نوازی که کلاً فعالیتی فیزیکی می باشد استخوان ها و مفاصل و عضله ها و همچنین دیگر اندام های دست مثل آرنج و کتف مبنای حرکات برای نوازندگی می باشد و مفصل های مچ دست و انگشتان هم اهرم های منتقل کننده نیروی لازم جهت حرکات دست و انگشتان اجرا می کند.
با امید به اینکه این مقاله برای هرجویان نرم افزار آموزش تمبک مفید واقع گردد.

 


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب