نت موسیقی با شکل های مختلف در آموزش موسیقی مجازی

زمان کشش نت ها در آموزش موسیقی مجازی

به همان صورت که در آموزش موسیقی مجازی می دانید نت های موسیقی همواره به یک اندازه کشیده نمی شوند . برخی کوتاه و برخی طولانی می باشند جهت معین کردن اینکه هر نت موسیقی چقدر باید کشیده شود از اشکال متفاوتی جهت نت های موسیقی استفاده کرده که به آنها آشنا خواهیم شد. به تصویر زیر نگاه کرده و نام آنها را به خاطر بسپارید

نت-ساز-موسیقی

زمان کشش نت ها

گرد : این شکل نت ها گرد نامیده می شوند. در آموزش موسیقی مجازی این شکل طولانی ترین دیرند و کشش زمانی را دارا می باشند و دیرند کل نت های موسیقی را نسبت به آن میسنجند. در شکل پایین چند نت موسیقی به شکل گرد ولی با ارتفاع های گوناگون ترسیم شده اند.

ساز-و-موسیقی

البته شکل دیگری هم می باشد که به گرد مضاعف مشهور است و دوبرابر گرد می باشد ولی اکثراً گرد را بزرگترین نت موسیقی میدانند به این دلیل گرد مضاعف خودش از گرد به وجود آمده است.

سفید : به این شکل از نت موسیقی سفید می گویند و دیرند آن 1/2 نت گرد می باشد به طورنمونه ما اگر در نظر بگیریم که دیرند هر نت موسیقی گرد چهار ثانیه شود می شود بگوییم که دیرند نت سفید دو ثانیه می باشد. به شکل زیر نگاه کنید.

نت-سفید

در شکل پایین به تعدادی نت موسیقی و اشکال گرد و سفید با ارتفاع های متفاوت نگاه کنید .

مقاله-نت-موسیقی

همان صورت که در شکل بالا دیدید دم برخی از نت های موسیقی سفید رو به بالا بوده و برخی رو یه پایین می باشد. این دلیلی غیر از زیبایی نت ها ندارد و در حقیقت نت های موسیقی که بالای خط سوم واقع می شوند عموماً دمی رو به پایین دارند. نت های موسیقی پایین خط سوم دارای دمی رو به بالا می باشند.

سیاه : این شکل نت سیاه می باشد و دیرند آن یک چهارم نت گرد میباشد  و در کل یک دوم یا نصف نت موسیقی سفید می شود.

نت-سنتی-موسیقی

در شکل پایین چند نت موسیقی به شکل های سفید ، سیاه، چنگ را با ارتفاع های گوناگون مشاهده می کنید.

موسیقی

تمرین 7

در شکل بالا مجموع دیرند های نت های موسیقی را نسبت به گرد، سفید و سیاه به صورت جداگانه محاسبه کنید.

چنگ : این شکل از نت موسیقی چنگ می باشد و دیرند این نت موسیقی 1/8 نت گرد می شود. تلاش کنید نسبت زمانی چنگ را با مابقی نت های موسیقی محاسبه کنید. تفاوت شکل چنگ و سیاه در وجود چنگک بر روی نت موسیقی چنگ می باشد. همان صورت که در زبان فارسی برخی از کلمات را میشود به هم بچسبانیم در آموزش موسیقی مجازی هم می شود نت هایی را که دارای پرچم می باشند را بهم چسباند.

موسیقی


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب