روش پیدا کردن تونیک گام های ماژور از روی توالی بمل ها و تمرین آن در آموزش موسیقی

روش پیدا کردن تونیک گام های ماژور

روش پیدا کردن تونیک گام های ماژور از روی توالیه بمل ها

راه پیدا کردن تونیک گام های ماژور بمل دار در آموزش موسیقی خیلی راحت می باشد. در برخی اوقات بمل نشانه های علامت های ترکیبی گامی را خواهند داد و گفته می شود مربوط به کدام گام و تونیک می باشد. در توالیه بمل ها، بمل پیش از پایان تونیک گام مد نظر می باشد در اینجا برای شما یک مثالی را در آموزش موسیقی میزنیم برای نمونه می خواهند که ما تونیک گامی را بیابیم که دارای سه بمل باشد که به این صورت خواهد شد. سی بمل، می بمل و لا بمل. در این حالت بمل یکی مانده به آخر می بمل می شود نتیجه میگریم گام ما می بمل ماژور می باشد.

نکته ای که هنرجویان آموزش موسیقی بایند در نظر بگیرند : فقط گام بمل داری که از این راه حاصل نمی شود گامی می باشد که یک علامت بمل داشته باشد و آن سی بمل می باشد در این حالت آن گام فا ماژور می باشد و این استثنا را بایستی در آموزش موسیقی یاد بگیریم.

تمرین 

نشانه های ترکیبی با چهار بمل ، پنج بمل، هفت بمل و یک بمل به کدام گام مربوط می باشد ؟

راه یافتن نشانه های ترکیبی در گام های ماژور بمل دار

همان صورت که در مطالب قبلی آموزش موسیقی بیان شد به غیر از فا ماژور تمام گام های ماژوری که دارای نشانه ی بمل می باشد خود نت تونیکشان هم یک نت بمل می باشد. در زمان هایی اسم نت و تونیکی را داده و گفته می شود در الگوی ماژور چه نشانه هایی ترکیبی به خود گرفته است. برای این روش بایستی اول ببینیم که نت موسیقی داده شده یا بمل باشد یا نت موسیقی فا باشد پس از این آغاز می کنیم توالی بمل ها را به ترتیب مرور کرده هر موقع به تونیک بیان شده رسیدیم یک بمل دیگر را هم شمرده و به این صورت نشانه ی گام مورد نظر را در آموزش موسیقی میابیم. برای نمونه بایستی نشانه های گام لا بمل ماژور را به دست آوریم در شروع توالی بمل ها را بررسی کرده  مشاهده می کنیم که لا بمل سومین بمل می باشد و یک بمل از آن بالاتر رفته یعنی بمل چهارم که ر بمل خواهد شد در حقیقت گام لا بمل ماژور دارای چهار بمل می باشد سی بمل، می بمل، لا بمل و ر بمل

مثالی در آموزش موسیقی : نشانه های ترکیبی گام های پایین را بنویسید

می بمل ماژور ، سل بمل ماژور ، دو بمل ماژور ، سی بمل ماژور ، ر بمل ماژور ، فا ماژور

گام های آنارمونیک ( مترادف )

گام هایی که تونیک آن ها با همدیگر آنارمونیک می باشند گام های آن ها هم در آموزش موسیقی آنارمونیک خوانده می شود برای نمونه گام فا دیز ماژور و گام سل بمل ماژور گام های آنارمونیک می باشند. گام های آنارمونیک دقیقاً مانند هم صدا می دهند و در حقیقت اجرای عملی گام های مترادف اجرای یک گام واحد می باشد که تنها نت های آن ها دارای اسامی متفاوتی می باشد برخی از گام های آنارمونیک 1- دو دیز ماژور و ر بمل ماژور. 2- فا دیز ماژور و سل بمل ماژور. 3- سی ماژور و دو بمل ماژور

تمرین

هر کدام از نشانه های ترکیبی که در هر خانه موجود می باشد به کدام گام ماژور مربوط می باشد 

آموزش-موسیقی


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب