اصول ابتدایی ویولن با به کارگیری نرم افزار آموزش ویولن کودکان

روش آموزش با استفاده از نرم افزار آموزش ویولن کودکان

آموزش-ویولون-کودکان

1-پیچک یا حلزونی 
2-گوشی
 3- شیطونک
4-دسته ویولشن
 5- گریف
6- صفحه رویی ویولن 
7-صفحه پشتی ویولن
8-کلاف
9-شکاف صدا یا سوراخ صدا 
10 خرک
11-سیم گیر
12-دکمه سیم گیر
13-کلاف دور یا زه یا نوا
14-پل 
15- تاندوم با پیچ تنظیم کوک 
16-پیچ تنظیم آرشه
17- پاشنه آرشه یا موگیر ارشه 
18- سیم پیچ تزیینی آرشه
19-چوب آرشه
20-سر آرشه
21-موهای آرشه
توضیحات تئوری مورد احتیاج
-برای ثبت کردن صداهای موسیقی در نرم افزار آموزش ویولن کودکان به علامت های قراردادی احتیاج داریم این علامت ها نشانه های نت خوانی می گویند.
 - کل صدا های موسیقی در نرم افزار آموزش ویولن کودکان از بم ترین تا زیر ترین صداها فقط دارای 7 نام می باشد که به هر کدام نت گفته می شود. اسم های این هفت نت به این صورت می باشد : دو، ر،می، فا، سل ، لا ،سی 
- برای ثبت کردت صدا های موسیقی در نرم افزار آموزش ویولون کودکان از خط های حامل به کار برده می شود . خط های حامل  5 خط موازی می باشند که  از پایین به بالا شمارش می شوند  فاصله هر دو خط حامل میان خط نام گذاری می شود . نت های موسیقی در نرم افزار آموزش ویولن کودکان روی خط های حامل یا دربین خط های تحریر می شود تصویر پایین شکل خطوط حامل و میان خط های مربوطه را نمایش می دهد.

آموزش-ویولون

 


 

-جهت خواندن صداهای موسیقی در نرم فزار آموزش ویولن کودکان به یک مبنا نیاز داریم به این مبنا کلید گفته می شود مکانی که کلید درآن واقع  می شود اسم یکی از نت های موسیقی مشخص می شد. با کمک این نت موسیقی مبنا مکان تحریر نت های موسیقی دیگر هم مشخص می شوددر نرم افزار آموزش ویولن کودکان از کلید سل استفاده خواهد شد . این کلید برروی حامل شماره 2 واقع می شود . شکل این کلید و مکان واقع شدن نت ها دراین کلید در تصویر زیز نمایش داده می شود .

آموزش-موسیقی

-به دلیل وسعت صدا های موسیقی در نرم افزار آموزش ویولن کودکان برای نمایش دادن نت های موسیقی زیر تر یا بم تر از محدوده نت های تصویر بالا از خط هایی به اسم خط های اضافی به کاربرده می شود .شکل این خط ها در تصویر پایین نمایش داده می شود.

ویولون-کودکان
 

محدوده نت های موسیقی که در پوزیشن یکم ویولن استفاده می شوند در شکل زیر نمایش داده می شود.

 

آموزش-مجازی-موسیقی-ویولون
 

-در آموزش موسیقی صداها دارای کش های متفاوتی می باشند و هر حرکت غیر از یک افت و خیز نمی باشد ارزش و کش نت های موسیقی نسبت به مبنا در شکل زیر نمایش داده می شود.

 

آموزش-موسیقی-مجازی


- در بخش هایی از یک قطعه موسیقی ما به سکوت نیاز داریم سکوت ها هم مثل اصوات شامل کشش های مختلفی می باشد. در تصویر پایین شکل انواع متفاوت سکوت در پایین انواع متفاوت نت موسیقی نمایش داده می شود.

 

آموزش-ویولون


-هر قطعه موسیقی به بخش های کوچکتری به اسم میزان قسمت می شود و در داخل میزان هم تقسیمات کوچکتری  به اسم ضرب می باشد که هر میزان گروهی از این ضرب ها را در خود قرار می دهد این تقسیم بندی به وسیله خط های عمودی به اسم خط میزان تشخیص داده می شود. انواع و تعداد ضرب های هر میزان هم با میزان نما تشخیص داده می شود. دو خط عمودی که در آخر یک قطعه موسیقی کشیده شده است دو لا خط پایان اسم گذاری می شود .دقت کنید که در دو لا خط پایان خط اخر تقریبا ضخیم تر از خط اول می باشد.

 

ویولون-کودکان

 

علامت میزان نما در آغاز قطعه همیشه واقع می شود در میزان نما دو عدد تحریر می شود که تعداد ضرب ها و کشش واحد ضرب را در هر میزان نمایش می دهد .

ویولون

روش دیگر تحریر میزان نما مثل پایین می باشد که فهمیدن این نوع نوشتن میزان نما برای همه راحت تر و بهتر می باشد


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب