تعداد پرده های بنیه های افزوده و کاسته از فواصل سه بنیه ای در آموزش موسیقی

راه های به دست آوردن تعداد پرده های بنیه ها در آموزش موسیقی

 اکنون که در آموزش موسیقی با تعداد پرده های بنیه های درست در فاصله های سه بنیه ای آشنایی پیدا کردید با وجود روشی که به کار بردید به راحتی می شود تعداد پرده های بنیه های افزوده و کاسته را در هر کدام از فواصل سه بنیه ای بیابید. برای نمونه در فاصله ی یکم افزوده چند پرده موجود می باشد؟

جواب : در شروع واجب می باشد که به خاطر بیاوریم که فاصله ی یکم درست که پیش تر به یاد سپرده ایم دارای چند پرده بوده است و بعد از آن به این دلیل که یکم افزوده نیم پرده از یکم درست بیشتر می باشد نیم پرده باید به آن اضافه کنیم. یکم درست مساوی با صفر پرده می باشد و هر موقع نیم پرده به آن اضافه کنیم در پاسخ به نیم پرده خواهیم رسید و نتیجه میگیریم فاصله ی یکم افزوده برابر نیم پرده می شود. امکان دارد نتی در موسیقی را در آموزش موسیقی به ما بدهند و بگویند برای نمونه در فاصله ی چهارم درست این نت موسیقی چه نتی واقع شده است؟ در پاسخ باید مراحلی را که بیان شد را به کار ببریم.

پرسش : در فاصله ی پنجم درست از نت موسیقی سی چه نت موسیقی واقع شده است ؟ 

در شروع باید به عدد فاصله دقت کنیم و نت در نظر گرفته را با توجه به آن به دست آورده در نتیجه به نت فا خواهیم رسید. با اینکه ما نت موسیقی مورد نظر را یافتیم تعداد پرده های این فاصله را هنوز تشخیص نداده ایم در حقیقت نت موسیقی فا را به دست آورده ایم ولی هنوز آگاهی نداریم که نت مد نظر فا یا فا دیز یا ف بمل می باشد. برای یافتن این مسئله در مرحله ی دوم به بنیه ی فاصله می نگریم و همان صورت که گفته بودیم در فاصله های سه بنیه ای بایستی بنیه ی درست در هر کدام را به یادمان بسپاریم. اکنون باید هنرجویان آموزش موسیقی به خاطر بیاورند که فاصله ی پنجم درست از سه پرده و نیم تشکیل یافته است و به این دلیل که فاصله ی میان نت های موسیقی سی و فا یک فاصله ی درست شود بایستی میان آنها دو پرده و نیم فاصله قرار داشته باشد. با مورد بررسی قرار دادن متوجه می شویم که میان نت های سی و فا سه پرده فاصله می باشد بنابر این یک فاصله صحیح نمی باشد. در آموزش موسیقی با یاری گرفتن از علامت دیز نت موسیقی فا را نیم پرده بالاتر برده تا فاصله ی میان این دو نت موسیقی به سه پرده و نیم برسد و یک فاصله ی پنجم درست داشته باشد.

مقاله-موسیقی

تمرینی برای هنرجویان آموزش موسیقی

به هر کدام از خانه های پایین نتی را بنویسید که در فاصله ی پنجم درست بالاتر از نت موسیقی موجود در آن خانه قرار گیرد.( بهتر می باشد در شروع فاصله ی پنجم را پیدا کرده و نت آن را نوشته و بعد از آن بنیه ی فاصله را بررسی کنید )

مقاله-موسیقی-افرارایان


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب