تعریف میزاهای ترکیبی و طریقه خواندن آنها در آموزش موسیقی

دیرند ( میزان های ترکیبی ) در آموزش موسیقی

در میزان های ترکیبی دیرند هر ضرب برابر یک نت موسیقی نقطه دار می باشد به این علت هر ضرب را در این فرم میزان به صورت طبیعی می شود به 3 یا شش یا دوازده بخش برابر قسمت کرد برای نمونه اگر هر ضرب ما برابر یک سیاه نقطه دار شود می شود آن را  به سه چنگ یا شش دولا چنگ یا دوازده سه لاچنگ قسمت کرد پیدا کردن خصوصیات میزان از روی نشانه های میزان در میزان های ترکیبی تا حدودی با میزان های ساده فرق دارد برای پیدا کردن تعداد ضزب های میزان در میزان های ترکیبی بایستی عدد بالایی را بر 3 تقسیم کنیم به طور نمونه وقتی عدد بالایی 6 باشد آن را بر 3 تقسیم کرده و متوجه می شویم که میزان دو ضربی می باشد  یا به طور نمونه وقتی عدد بالایی 9 باشد آن را بر 3 تقسیم کرده و متوجه می شویم که میزان ما سه ضربی می باشد و به همین صورت ...
در حقیقت بر عکس این مسئله نیز می شود صادق باشد به طور نمونه در آموزش موسیقی اگر بخواهیم میزان های تاکیدی چهار ضربی را نمایش دهیم عدد بالا را باید 12 در نظر بگیریم . در آموزش موسیقی در میزان های ساده متوجه شده ایم که عدد پایین نمایشگر دیرند یک نت موسیقی نسبت به گرد می باشد برای نمونه دریافتی که اگر در میزان های ساده عدد پایین 8 شود نمایش دهنده چنگ می باشد که معادل دیرند هر ضرب می باشد ولی در میزان های ترکیبی این شرایط وجود ندارد ما بایستی نتی را که از این راه حاصل شده است را سه برابر کرده و شکل معادل آن را انتخاب کنیم. برای نمونه اگر عدد پایین در یک میزان ترکیبی 4 شود  ما در می یابیم که این عد به معنی سیاه می باشد اکنون اگر در آموزش موسیقی سیاه را سه برابر کنیم سه نت سیاه برابر یک سفید نقطه دار می شود در حقیقت  اگر در دیرند ترکیبی عدد پایینی 4 شود در ان میزان هر ضرب برابر با یک سفید نقطه دار می شود اکنون در آموزش موسیقی میزان 6/8 را مورد بررسی قرار می دهیم برای پیدا کردن تعداد ضرب های هر میزان در شروع عدد بالا را بر 3 تقسیم کرده و به عدد 2 خواهیم رسید به این معنی که این میزان دو ضربی می باشد. اکنون برای این که به دیرند هر ضرب برسیم عدد 8 را مشاهده می کنیم که معدل چنگ می باشد اکنون چنگ را سه برابر کرده که به سه چنگ خواهیم رسید که معادل آن یک سیاه نقطه دار می باشد در حقیقت دیرند هر ضرب در این میزان مساوی با یک سیاه نقطه دار می باشد. در آموزش موسیقی به این فرم هم  تعریف کرد: 6/8 میزانی می باشد ترکیبی دو ضربی که هر ضرب آن مدل یک سیاه نقطه دار می باشد در جدول زیر میزان های ترکیبی که بسیار رواج دارند را نمایش داده ایم ولی یاد گرفتن راه های پیدا کردن میزان ها الزامی می باشد.


آموزش-موسیقی

تمرین:
طبق الگویی که در بالا بیان شد میزان های زیر را تعریف کنید : 9/8  6/8   12/16  و  6/4


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب