نت های آنارمونیک در نرم افزار آموزش موسیقی

توضیح انواع نیم پرده در نرم افزار آموزش موسیقی

در نرم افزار آموزش موسیقی به دو نت موسیقی غیر هم اسم که صدای آن ها مانند هم باشد نت های آنارمونیک گفته می شود. برای نمونه نت موسیقی ر و می با همدیگر فاصله ی یک پرده ای دارا می باشد. اکنون اگر ما نت موسیقی ر را دیز کنیم یعنی نیم پرده بالا ببریم و نت موسیقی می را بمل کرده و نیم پرده پایین ببریم هر دو یک صدا خواهند داشت ولی نام های آنها یکی نخواهد بود. به شکل زیر نگاه کنید.

آموزش-موسیقی

همان صورت که در شکل بالا مشاهده می کنید ر دیز و می بمل با همدیگر هیچ فاصله ای ندارند در حقیقت هر دو دارای یک صدا می باشند و تنها نام های آنها است که با هم تفاوت دارد . به این فرم نت های موسیقی نت های آنارمونیک گفته می شود.

انواع نیم پرده ( دیاتونیک و کروماتیک )

برخی اوقات امکان دارد به ما بگویند یا در نرم افزار آموزش موسیقی ببینیم یا جایی مطالعه کنیم که از یک نت موسیقی نیم پرده به بالا بروید. جهت این کار دو روش وجود دارد که به آنها نیم پرده ی کروماتیک و نیم پرده دیاتونیک گفته می شود.

نیم پرده دیاتونیک

به فواصل نیم پرده ی بین دو نت غیر هم اسم نیم پرده ی دیاتونیک می گوییم. برای نمونه به فاصله ی بین سی و دو یا بین ر دیز و می نیم پرده ی دیاتونیک می گوییم. در تشکیل این فاصله ما هیچ زمان از دو نت موسیقی هم اسم به کار نمیبریم به طور نمونه نت های موسیقی دو و دو دیز با اینکه نیم پرده با یکدیگر فاصله دارند ولی نیم پرده ی دیاتونیک نمی باشند به این دلیل هم اسم هستند.

تمرین پنج

 الف: در قسمت راست نت های موسیقی زیر نتی را بنویسید که نیم پرده ی دیاتونیک از نت اصلی زیر تر شود .

ب : در قسمت چپ نت های زیر نتی را بنویسید که نیم پرده ی دیاتونیک از نت موسیقی اصلی بم تر شود .

نرم-افزار-آموزش-موسیقی

نیم پرده ی کروماتیک

به فاصله ی نیم پرده ای بین دو نت موسیقی هم اسم نیم پرده ی کروماتیک می گوییم. برای نمونه به فاصله ی بین فا و فا دیز یا بین دو و دو دیز فاصله ی نیم پرده ای می گوییم. هنرجویان نرم افزار آموزش موسیقی باید دقت کنند که در تشکیل این فاصله هیچ وقت از دو نت موسیقی غیر هم اسم به کار نمی بریم. برای نمونه میان دو نت موسیقی سی و دو یا بین دو دیز و ر با اینکه فاصله ی نیم پرده ای می باشد ولی نیم پرده ی کروماتیک نمی باشد به این دلیل نت های آن هم اسم نمی باشند. اکنون که با این مبحث شناخت پیدا کردیم به بخش نشانه های تغییر دهنده بر می گردیم. در آنجا بیان شد که این نشانه ها نت های موسیقی را نیم پرده یا دو نیم پرده بم یا زیر خواهد کرد. اکنون این را بدانید که این تغییرات در کل به صورت کروماتیک انجام می شود برای نمونه اگر به نت موسیقی سی نشانه ی دیز بدهیم ونیم پرده آنرا زیر کنیم به شکل کروماتیک زیر خواهد شد به این معنی که به سی دیز تدیل خواهد شد نه دو. در مورد مابقی علامت های تغییر دهنده همینطور می باشد.

تمرین 6

الف : در قسمت راست نت های زیر نتی را بنویسید که نیم پرده ی کروماتیک از نت اصلی زیر تر شود.

ب : در قسمت چپ نت های موسیقی زیر نتی را بنویسید که نیم پرده کروماتیک از نت اصلی بم تر شود.

آموزش-موسیقی-مجازی


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب