آموزش جمله موسیقی و رابطه ی آن با میزان

تبدیل قسمت قوی به ضعیف میزان در آموزش موسیقی

موسیقی مثل کلام میشود از جمله هایی خیلی روشن ترکیب شده باشد غیر از این هر جمله ی موسیقی البته نه کاملاً واضح مثل جمله ی کلامی امکان دارد از کلمه هایی تشکیل شده باشد به کلمه های موسیقی(موتیف) می گویند . جمله های موسیقی آنچنان گوناگون می باشند که دسته بندی و فرمول بندی آنها تقریباً غیر ممکن می باشد و همچنین در آموزش موسیقی نمی توان قائده ای واضح و مشخص برای شناختن موتیف های موسیقی و حد و مرز شکل آنها ایجاد کرد بعضی از جمله های موسیقی می شود به جمله های کوچک تر و گاهی غیر کامل تقسیم شود. جمله های کوچک تر را که در درون یک جمله ی بزرگ تر قرار می گیرند به آنها نیم جمله گفته می شود. نیم جمله ها هم بعضی اوقات به تکه های کوچکتری تقسیم می شوند. در حالت کلی به دو نیم جمله تقسیم می شوند و هر نیم جمله خودش به قسمت های کوچک دو میزانی و آن یکی به تکه های یک میزانی و نیم میزانی تقسیم می شود، می شود تکه نیم میزانی را موتیف نام گذاری کرد. شروع و آخر یک جمله ی موسیقی یک نیم جمله یا بخشی مشخص از یک نیم جمله امکان دارد با شروع یا پایان ( به بیان واضح تر با ضرب قوی یا ضعیف یا نیمه قوی ) میزان همزمان گردد. شروع شدن جمله  موسیقی و از آن واضح تر پایان یافتن روی ضرب قوی، نیمه قوی یا ضعیف تاثیر واضحی بر حالت بیانی آن جمله ایجاد می کند از این جهت قانونی وجود ندارد که جمله با کدام ضرب شروع شده یا پایان بگیرد ولی این دو شکل پایان را با دو اصطلاح در آموزش موسیقی نشان دادند اگر نت آخر جمله بر روی ضرب قوی میزان قرار گیرد به این پایان فرود مذکر می گویند و به پایان روی ضرب ضعیف ( یا بخش ضعیف تر میزان ) فرود مونث می گویند.

تبدیل قسمت قوی به قسمت ضعیف میزان

بخش قوی (یا موکد) میزان را بعضی اوقات می شود با بخش ضعیف آن تعویض کرد در این حالت مفهوم ملودی البته تغییر پیدا می کند قبل از آنکه آهنگ های تغییر کرده را نمایش بدهیم واجب است نکته ای را برای هنرجویان آموزش موسیقی یادآوری کنیم ، این دو آهنگ با فرود مذکر پایان یافته اند اکنون اگر بخواهیم در آهنگ های تغییر کرده هم به چنین فرودی برسیم ناچاریم که در یکی دو میزان آخر تصحیح کوچکی انجام دهیم . در این دو آهنگ گویش به شکلی ساخته شده که تغییر ضربه های قوی ، نیمه قوی یا ضعیف خیلی محسوس نباشند. شنونده ی حرفه ای باز هم اختلاف مفهوم آنها را درک می کند.

نکته ای درباره سنگ کوب

یکی از روش های مخدوش کردن نظم ضربه های قوی، نیمه قوی و ضعیف استفاده از سنگ کوب می باشد به این نتیجه می رسیم که هر چه پاره ی ضعیف سنگ کوب کوتاه تر شود بیان موسیقی با اضطراب بیشتری انجام می شود اینک بار دیگر گونه ها را با هم مقایسه می کنیم:

1- پاره ی اول ( ضعیف ) سنگ کوب از نگاه شکل نت موسیقی ( دیرند) طولانی تر از پاره ی دوم ( قوی ) باشد.

2- دو پاره ی سنگ کوب با هم مساوی باشند.

3- پاره ی اول سنگ کوب از پاره ی دوم کوتاه تر باشد .

هر دیرند ( هر شکل نت موسیقی ) میتواند به دیرند ها یا شکل های کوچکتر تقسیم گردد. پاره های این تقسیم هر چقدر کوچک تر باشند نسبت قوت و ضعف آنها به همدیگر حساسیت و ظرافت زیادتری را می نماید، هر موقع دیرندی نیمه شود نیمه نخست قوی و نیمه دوم ضعیف می شود اکنون اگر نیمه قوی باز هم به دو نیمه تقسیم گردد این نیمه های دو گانه همان نسبت ها را همچنان در رابطه با هم حفظ خواهند کرد و هر وقت نیمه ی ضعیف دومی نصف گردد قدرت این دو پاره از پاره ی نخست کمتر می شود به شکلی که دیرند یک چهارم دومی ضعیف تر از دیرند یک چهارم اولی می شود از این جهت می توانیم بفهمیم که شکل های دو لا چنگ هنوز از نظر قوت و ضعف با هم مساوی نیستند و از قویترین تا ضعیف ترین با این ترتیب تنظیم می شوند. اول دو لا چنگ یک بعد از آن سه پس از آن دو و در آخر چهار. اکنون هنرجویان آموزش موسیقی به درستی متوجه می شوند که هیجان موسیقی از گونه های قبل از آن بیشتر می باشد. پیوند پاره ی خیلی ضعیف به قوی یا نیمه قوی و همچنین نشانه مصنوعی تاکید این هیجان را تقویت می کند


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب