شرح بنیه فاصله ( سه بنیه و چهار بنیه )را در اینجا برای هنرجویان نرم افزار آموزش موسیقی ارائه دادیم

بنیه ی فاصله موسیقی در نرم افزار آموزش موسیقی

همان صورت که در نرم افزار آموزش موسیقی دیدیم عدد فاصله فقط به ما تعداد نت هایی را نشان می دهد که میان دو نت موسیقی تشکیل دهنده ی فاصله قرار دارند. به شکل پایین دقت کنید 

بنیه-ی-فاصله-موسیقی

همان صورت که در شکل مشاهده می کنید با اینکه عدد فاصله ی موجود در هر سه نت سوم می باشد ولی فاصله های میان آن ها با همدیگر فرق دارد و علامت های تغییر دهنده هیچگونه اثری بر عدد فاصله ندارد اکنون می شود نتیجه بگیریم که عدد فاصله به خودی خود نمیشود به صورت دقیق تفاوت بین زیر و بمی دو نت را نمایش دهد برای مشخص کردن دقیق فاصله ( بین دو نت موسیقی ) بایستی از خصوصیات دیگری به اسم بنیه ی فاصله استفاده کرد. این را فرا گرفتیم که جهت تعیین دقیق عدد فاصله به دو ویژگی خاص احتیاج داریم : 

1- عدد فاصله

2- بنیه ی فاصله

بنیه ی فاصله را می شود نوعی پسوند برای عدد فاصله بدانیم که به آن شناخت پیدا خواهیم کرد. از نظر بنیه ی فاصله ما فاصله های ساده را به دو بخش تقسیم خواهیم کرد : 

1- فاصله های سه بنیه ای

2- فاصله های چهار بنیه ای

بنیه ی فاصله را بعضی اوقات جنس فاصله یا رنگ فاصله هم می گویند.

فاصله های سه بنیه ای : فاصله های یکم، چهارم ، پنجم و هشتم فاصله های سه بنیه ای گفته می شود که باید آن ها را یاد بگیریم همان صورت که در نرم افزار آموزش موسیقی دیدیم بنیه ی فاصله را می شود نوعی پسوند برای عدد فاصله در نظر گرفت. این فاصله ها را سه بنیه ای می گوییم چون تنها سه پسوند می توانند به خود گرفته در حقیقت میشود بگوییم از نگاه بنیه تنها دارای سه حالت می باشد. این سه بنیه عبارت می باشند از افزوده، کاسته و درست. برای فهم بیشتر به شکل پایین دقت کنید.

افرارایان

در شکل بالا سه فاصله ی مختلف نمایش داده شده است که عدد فاصله ی هر سه چهار می باشد در حالتی که از نظر تعداد پرده ها با یکدیگر تفاوت دارند . جهت مشخص کردن فاصله ی دقیق بایستی بنیه ی آنها را محاسبه کنیم. فاصله ی چهارم به همان صورت که قرار بود در نرم افزار آموزش موسیقی یاد بگیریم یک فاصله ی سه بنیه ای حساب می شود این سوال برای شما حتماً پیش آمده است که چه فرقی بین این سه بنیه ( کاسته، افزوده و درست ) می باشد. در پاسخ به شکل پایین با دقت نگاه کنید

موسیقی-افرارایان

در شکل بالا مشاهده خواهید کرد برای هر کدام از آن فاصله های چهارم یک بنیه انتخاب شده است. بنیه ی فاصله همواره بعد از عدد فاصله تحریر می شود به طور نمونه در شکل بالا فاصله ی اول را به شکل چهارم کاسته و فاصله ی دوم را چهارم درست و فاصله ی سوم را چهارم تحریر می کنیم.

ادامه ی این مبحث را هنرجویان گرامی در مقالات بعدی میتوانید مطالعه بفرمایید.


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب