توضیحاتی راجع به حرکت در تکنیک ساز تمبک و مشخصات صوتی آن با نرم افزار آموزش تمیک

بررسی حرکات در تکنیک های مختلف تمبک در نرم افزار آموزش تمبک

1- عامل مولد حرکت 

حرکت ناشی از مچ :

مفهوم عامل مولد حرکت قسمتی از دست می باشد که با انتقال و همچنین تولید نیرو سبب تحرک اندام مجری تکنیک می شود. در اثر حرکت دادن مچ دست و همچنین انتقال نیرو کف دست تحرک داشته و در نتیجه دست یا قسمت هایی از انگشتان هنرجوی نرم افزار آموزش تمبک با ساز تماس پیدا خواهند کرد مثل پرتاب ناشی شده از حرکت مچ بر اجرای کردن تم.

حرکت ناشی از مفصل قسمت انتهایی آخرین بند انگشت :

در این فرم حرکت مچ و دیگر اندام های فوقانی دست ثابت می باشد و در اثر حرکت مفصل میان انگشتان و کف دست و همچنین انتقال نیرو انگشت به پوست ضربه خواهد زد.

حرکت ناشی از تلنگر :

در حالتی که قسمتی از یک انگشت به طور مثال نیم بند آن در قسمتی از انگشت دیگر به طور مثال بند انگشت دیگر یا بخشی از کف دست واقع شده و در اثر لغزیده شدن و اصطکاک حاصل از آن به قدرت رها شود تلنگر انجام می شود.

حرکت ناشی از آرنج :

قسمتی از تکنیک ها در اثر حرکت حاصل از آرنج دست اجرا خواهند شد.

2- وضعیت دست مولد حرکت : 

بر طبق تکیه دادن دست مولد حرکت به ساز یا آزاد بودن آن می شود به این صورت در نرم افزار آموزش تمبک تقسیم بندی کنیم :

الف - اجرای تکنیک با حرکت آزاد دست : مفهوم است حرکت آزاد دست حرکتی می باشد که در آن دست به ساز متکی نمی باشد مثل جرای تم .

ب - اجرای تکنیک با حرکت غیر آزاد دست : مفهوم است حرکت غیر آزاد دست حرکتی می باشد که در آن قسمتی از دست به ساز متکی می باشد مثل اجرای انواع تکنیک ها به وسیله ی دستی که به طوری به پوست متکی می باشد مثل اجرا با دست بالا روی تمبک یا اجرا با دست پایین به طوری که به ساز متکی باشد.

مشخصه های صوتی 

صدا دهی تکنیک های تمبک غیر از بستگی داشتن به فرم تولید صدا به علت خصوصیات آکوستیک ساز و قسمت های مجری از پیچیدگی های خاصی برخوردار می باشد. در پایین به صورت مختصر قسمت هایی از مشخصات صوتی تمبک را برای هنرجویان نرم افزار آموزش تمبک ذکر خواهیم کرد.

1- صدا دهی تکنیک های تمبک از قانون های پوسته ی مرتعش و همچنین ارتعاش محفظه ی داخلی تمبک پیروی خواهد کرد ( قسمت داخلی تمبک در تغییر کردن ساختار ارتعاشی پوست نقش بسزایی ایفا می کند ) 

2- در ساختار صدای ضربه تکنیک ها کل شکل های ارتعاشی که در آغاز پر انرژی می باشد و به طور سریع محو خواهد شد در رنگ بم ابتدای صدا نقش بسزایی دارد.

3- طیف صدای به وجود آمده از اجرای تکنیک از یک قسمت متراکم صوتی در ساخت صوت های فرعی به آرامش صوتی ختم خواهد شد. مفهوم از آرامش صوتی باقیماندن فقط چند صدای فرعی در آخر صدای تکنیک می باشد. در شکل پایین موج صدا و همچنین طیف صدای حاصل شده از اجرای پلنگ در بخش لبه ی تمبک را مشاهده خواهید کرد. هنرجوی نرم افزار آموزش تمبک اگر دقت داشته باشد قسمت های پر تراکم و همچنین آرام صوتی در آن به طور کامل قابل شناسایی می باشند.

4- هر چقدر قسمت مجری تکنیک سخت تر شود رنگ صدای حاصل شده به علت حضور با انرژی بیشتر با اصوات فرعی با فرکانس بالا در صدای ضربه و در تمام صدای تکنیک زیر تر می باشد. این پدیده را می شود در قیاس با صدای تکنیک های ناخنی در یک منظقه ی خاص با صدای دیگر تکنیک ها در همان منطقه مشاهده کرد.


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب