آموزش اشتراک آکوردها در موسیقی

اشتراک آکوردها در آموزش موسیقی

بعضی آکوردها در این چهار گام مشترک می باشند. در گام سل بزرگ و سل کوچک هارمونیک درجه ی V یکی می باشد و همین آکورد با آکورد درجه ی یک گام ر بزرگ یکسان می باشد. آکورد درجه ی یک در سل بزرگ و درجه ی IV در گام ر بزرگ و حتی در جه ی V  در گام دو بزرگ یکی می باشد. این هم شکلی ها ما را به نتایج دیگری هم می رساند. از کنکاش آکوردها ی ساخته شده در گام های دو بزرگ و دو کوچک و سل بزرگ و سل کوچک و ر بزرگ و ر کوچک و هر گام دیگری می شود فهمید که در هر گام بزرگ درجه های I و IV و V و همچنین در هر گام کوچک درجه های V و VI آکورد کامل بزرگ می باشد پس اگر ما بر روی هر نت موسیقی دلخواه آکورد کامل بزرگی ایجاد کنیم این آکورد قادر است درجه ی I گام بزرگ و درجه ی IV  یک گام بزرگ سوم و همچنین درجه های متفاوت دیگر هستند. I گام بزرگ و درجه ی 

معکوس آکورد ها

همانطور که فاصله ها در آموزش موسیقی قادر اند معکوس شوند آکورها هم قابلیت این را دارند که معکوس شوند. آکورد موقعی معکوس می شود که نت موسیقی پایه یا بم ترین نت موسیقی در بالای یکی از دو نت موسیقی یا بالای هر دو ی آنها واقع شود. آکوردهایی که تا الان مشاهده کردیم تمام آنها شامل سه نت موسیقی بوده اند: پایه و سوم و پنجم

آکوردهای سه نتی که بهتر می باشد که آنها را سه صدایی یا سه بخشی نامگذاری کنیم شامل دو معکوس می باشد. معکوس اول موقعی است که نت موسیقی سوم آکورد پایین تر از پایه ی آن واقع شود. اگر در این حالت بخواهیم که فاصله ی نت های موسیقی آکورد نسبت به هم تا حدودی کمتر شود نت موسیقی پایه را به فاصله ی ساده ای بالاتر از نت موسیقی پنجم آن قرار می دهیم. فاصله های درونی آکورد در حالت معکوس اول در این حالت فاصله های درونی از بم ترین نت موسیقی تا هر کدام از دو نت موسیقی بالا عبارت می باشد از سوم و ششم. بین نت موسیقی پنجم و نت موسیقی پایه ی آکورد یک فاصله ی چهارم و در حالت دیگر فاصله ی پنجم ایجاد شده است ولی هنر جوی آموزش موسیقی باید در نظر داشته باشد به این دلیل که این فاصله از مبدا بم ترین نت موسیقی آکورد معکوس اول شمرده نمی شود آن را فاصله ای نا مطبوع حساب نمی کنند پس فاصله ی نت های موسیقی آکورد معکوس اول را از بم ترین نت موسیقی با ارقام 6/3 به تابعیت از فاصله های آن ها نمایش داده می شود و به شکلی دیگر عدد 6/3 علامتی از وجود حالت معکوس اول می باشد. معکوس دوم در آموزش موسیقی زمانی است که نت موسیقی پنجم آکورد پایین تر از نت های موسیقی دیگر واقع شود. فاصله های درونی آکورد معکوس دوم از بم ترین نت موسیقی در این حالت عبارت می باشد از چهارم و ششم و علامت این حالت 6/4 می باشد. نتیجه میگیریم هر آکورد سه صدایی به سه حالت و با سه نشانه میتواند تحریر شود : 

1- حالت پایگی با علامت عددی 5/3

2- معکوس اول با علامت عددی 6/3

3- معکوس دوم با علامت عددی 6/4

آکوردهای چهار صدایی

آکوردهایی را که تا الان در آموزش موسیقی مشاهده کردیم از سه نت موسیقی پایه سوم یا پنجم یا از دو فاصله ی سوم تشکیل شده است. اگر نت موسیقی دیگری به فاصله ی سوم را از بالاترین نت آکورد به آن اضافه کنیم فاصله ی نت موسیقی اخیر از پایه ی آکورد هفتم خواهد شد. این آکورد ، آکوردی چهار صدایی با علامت عددی 7 5 3 به نسبت فاصله های آن از نت موسیقی پایه می باشد و از این جهت به آن در آموزش موسیقی آکورد هفت می گویند. واضح است که آکوردهای چهار صدایی به همان صورت آکوردهای سه صدایی فادرند بر روی هر کدام از درجه های گام بزرگ یا گام کوچک واقع شوند. آکوردهای چهار صدایی را هم مثل آکوردهای سه صدایی میشود از نگاه فاصله های درونی ( بین نت موسیقی پایه تا هر کدام از نت های موسیقی بالا با توجه به بنیه ی هر کدام از فاصله ها ) گروه بندی کنیم. برای بررسی کردن این گروه بندی خوب است که به کتاب های هارمونی نگاهی بیندازیم. آکورهای هفت را باید از گروه آکوردهای نا مطبوع به حساب آوریم.

معکوس آکوردهای چهار صدایی 

هر کدام از صداهای این آکورد قادر است بم تر از دیگر صداها واقع شود پس یک آکورد هفت قادر است در چهار حالت تحریر شود.

1- حالت پایگی با علامت عددی 7 5 3 

2- معکوس اول که در آن نت موسیقی سوم آکورد پایین تر از دیگر نت های موسیقی واقع می شود با علامت عددی 6 5 3

3- معکوس دوم که نت موسیقی پنجم آکورد بم تر از سایر نت های موسیقی قرار داده می شود با نشانه ی عددی 6 4 3

4- معکوس سوم آن وقت که نت موسیقی هفتم آکورد در پایین ترین حالت قرار گیرد با علامت عددی 6 4 2

 


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب