آموزش مقدماتی موسیقی

آموزش وزن خوانی در موسیقی

سه بر دو و دو بر سه، و تقسیمات وابسته

در رویه ی یک آهنگ زمانی واجب می شود که چند تا از نت های موسیقی به جای دو قسمت به سه قسمت بخش شود به این بخش در موسیقی سه بر دو گفته می شود. در خط موسیقی علامتی برای این بخش مشخص شده است: بر روی بخش های سه گانه یک خط منحنی یا دارای گوشه میان آن عدد سه نوشته می شود و آن یعنی اینکه سه نت موسیقی لحظه ای برابر با بخش دوتایی عادی را اشغال میکند، بعضی اوقات به جای بخش به چهار شکل نت موسیقی به شش پاره تقسیم می شود این بخش را شش بر چهار (سکستوله) می گویند. هر زمانی که نت موسیقی که شامل بخش های سه تایی باشد به دو بخش مساوی تقسیم شود این بخش را دو بر سه(دویوله) می گویند و علامت آن یک خط اتصالی است روی دو نت موسیقی و عدد دو در بالای سر آن. در این وزن، بعضی اوقات بخش های دو گانه هم هر یک به دو پاره تقسیم شده و در کل چهار قسمتی می باشد.

این شکل عموماً زمانی پیش میاید که ترکیب های قبلی شش قسمتی شوند. شکل های اخیر را در آموزش موسیقی کوادررپله (چهار بر سه یا چهار بر شش و بعضی اوقات دو بر سه تقسیم شده می نامند)

سنکوپ

علامت تاکید به معنی ضعف و قوت صرب ها در وزن ها و میزان های گوناگون گاهی روشن و قابل فهم می باشد،به شکلی که می شود با کمی آمادگی این علامت را فقط با شنیدن آهنگ موسیقی شناخت.

اما بعضی اوقات به دلایل زیادی واجب می شود که در موسیقی، از وضوح و صراحت وزن یا دوره های ضرب کم شود و تاکید کمی به ناروشنی برود و به زبان دیگر آن ضرب قوی در زمانی که توقعش را دارید ظاهر نشود. چطور می شود این حالت را در موسیقی به وجود آورد؟

بهترین روش در آموزش موسیقی این است که ضرب قوی در ادامه ی صوت ضرب ضعیف و چسبیده به آن باشد. در یک مثال عملی که در زندگی ما وجود دارد سنکوپ مثل این می ماند که کسی که راه می رود به طور عادی با پاهای خود با زمان برابر قدم بردارد اتفاقی و بدون پیشبینی یکی از پاهایش داخل یک گودال کم عمق وارد شود و نهایتاً زمان برخورد پا با زمین کمی عقب بیفتذ، نت موسیقی سنکوپ از دو قسمت چسبیده به هم ( یک قسمت ضعیف تر و یک قسمت قویتر) تشکیل شده است. دیرند قسمت های دو گانه در سنکوپ ها مساوی است با ( هر کدام از بخش ها در وصل ضعیف به قوی ، در دو قسمت خط میزان به صورت دو سیاه و در وصل نیمه ی ضعیف به نیمه ی قوی کلاً به صورت سفید آمده). سنکوپ همه وقت به این شکل نمیباشد، گاه قسمت اول و گاه قسمت دوم دراز تر میشود همیشه هر چقدر دیرند قسمت ضعیف سنکوپ در برابر با قسمت قوی آن کوتاه تر شود زبان موسیقی یک حالت اضطراب انگیز ایجاد می کند.

یکی از کاربردهای خط اتحاد در موسیقی

یکی از کاربردهای خط اتحاد موقعی است که دو نت موسیقی، در دو دو طرف خط میزان قرار داده شده باشند. نت های موسیقی از ضرب ضعیف تر به قوی تر و درست تر گفته شده است و از ضرب ضعیف به ضرب نیمه قوی متصل شده است.

ضد ضرب

هر موقع در ضرب قوی موسیقی ( نیمه قوی یا در بخش قوی هر ضرب)، متوالی سکوت در یک یا چند میزان و در ضرب ضعیف( نیمه ضعیف یا قسمت ضعیف هر ضرب) صوت نمایان شود به این حالت ضد ضرب گفته می شود. در حقیقت ضد ضرب شکلی از سنکوپ می باشد

 


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب