نشانه های فرمال در موسیقی

آموزش نشانه های فرمال در موسیقی

به طور کل منظور از استفاده از این علامت ها شکلی صرفه جویی در نت نویسی موسیقی می باشد و هدفی بالا تر از آنها روشن کردن و نشان دادن شکل ساختمانی یک قطعه ی موسیقی می باشد، این علامت ها بیشتر شامل مفهوم تکرار یک بخش کم و بیش بزرگ قطعه ، تکرار یک جمله ی کامل، تکرار یک گروه یا یک نت موسیقی و تکرار یک یا چند میزان می باشد که در زیر به تک تک آنها اشاره خواهد شد.

دو لا خط تکرار

در آخر یک قطعه موسیقی ، آخر یک قسمت یا چند جمله یا چند میزان از آن قطعه موسیقی امکان دارد نشانه ای بیاید. معنی این نشانه این می باشد که بخش مزبور چند جمله یا چند میزان یا کل قطعه باید یکبار دیگر تکرار شود در حقیقت اگر این علامت وضع نمی شد تئوریسین آموزش موسیقی یا نت نویس موسیقی باید کل قطعه یا بخش تکرار شونده را دوباره می نوشت. هر وقت قرار باشد که بخش تکرار شونده نه از شروع قطعه بلکه از لحظه ی مشخصی بعد از آن دوباره اجرا شود باید در آن نقطه هم علامتی به همان شکل ولی معکوس بگذاریم. بعضی اوقات امکان دارد یکی دو میزان آخر بخش تکرار شونده در دفعه ی اول و دوم اجرا متفاوت باشد در این وضعیت علامت تکرار به جهت فهمیدن موضوع تحریر می شود. در این شکل موسیقی از اول شروع شده بعد از گذشتن از میزان یک تا میزان هشت ادامه پیدا می کند بعد از آن بلافاصله از میزان یک تا شش جلو می رود و این دفعه به جای اجرای میزان های هفت و هشت میزان هفت و هشت اجرا می شود. به بیان دیگر در دوبار اجراهای میزان های یک تا هشت بار اول میزان های زیر و بار دوم میزان های زیر تر اجرا می شود.

داکاپو

این علامت موقعی استفاده می شود که بخش تکرار شونده شامل کل قطعه یا بخشی مهم و مستقل از آن بوده و در بین آن احیاناً یک یا جند بار تکرار تکه های کوچکتر به کمک دولا خط تکرار انجام گرفته باشد، هر وقت ( عموماً در آخر قطعه ) به علامت دیسی برخورد کنیم آن بخش باید از اول دوباره اجرا شود ولی در طی اجرای دوباره اگر در جایی یا بخشی FINE بیاید اجرای بار دوم باید در همان نقطه به پایان برسد. 

دالسنیو

هر وقت این علامت در جای دیسی واقع شود تکرار بار دوم موسیقی را باید نه از شروع قطعه بلکه از نقطه ای که این علامت قبل تر واقع شده اجرا کرد. در موسیقی جاز ، ترانه و به طور کلی موسیقی های سبک بعضی اوقات در طی یک میزان در ادامه ی قطعه موسیقی حرف های A و B استفاده می شود. معنی این علامت این می باشد که به جای آن بخشی از قطعه را که قبل تر از حرف A شروع شده و به حرف  B پایان یافته اجرا کنیم.

تکرار های دیگر

هر وقت بخواهیم میزانی را یکبار یا چند بار تکرار کنیم لازم است که در میزان های بعد علامت های پایین را قرار دهیم و اگر هدف تکرار یک گروه باشد علامت دیگری استفاده می شود بعضی اوقات تکرار دو میزانی را به همین طریق می نویسند. در تکرار نت موسیقی باید نتی هم ارزش با کل تکرار ها بنویسیم و دم آن را با یک چنگک ( مساوی با دیرند هر تکرار ) قطع کنیم. اگر مجموع دیرند های مساوی و تکراری برابر با گرد شود کافی می باشد که خط کوتاه و کج چنگک را آزاد  بالا یا پایین گرد قرار دهیم. اگر تکرار موضوع بر تناوب دو نت موسیقی باشد می شود به ارزش مجموع تکرار ها یکبار نت موسیقی اول و بار دوم نت موسیقی بعد از آن را تحریر کرده، بینشان دیرند هر کدام را رسم کنیم. هنرجوی آموزش موسیقی باید توجه داشته باشد که هر وقت مجموع ارزش گروه دو لا چنگ ها مساوی با دیرند صفر شود نشانه ی دو لا چنگ به دم نت های موسیقی چسبیده و اگر این مجموع مساوی با سیاه باشد علامت به دم تن های موسیقی نمی رسد چون با یک گروه متشکل از فقط دو دولاچنگ اشتباه گرفته شده است. واضح است که به کمک روش های بالا تا چه حد می شود در مصرف زمان و کاغذ نت صرفه جویی کنیم. اگر این را بدانیم که در نت نویسی موسیقی برای ارکستر چه حد به کار و به زمان احتیاج هست میتوانیم بفهمیم که این صرفه جویی تا چه حد بزرگ می باشد، با این حال باید بگوییم که در کاربرد این روش نباید افراط کنیم چون با این کار از خوانایی خط کاسته می شود.

سکوت های دراز تر از یک میزان

در اجرای ارکستر که هر کدام از نوازندگان یا هر گروه از نوازندگان بخش یا سهمی در آهنگ دارند بعضی اوقات واجب می شود که این یا آن نوازنده به اندازه چندین میزان سکوت کنند. برای این کار در خط موسیقی علامت هایی در نظر گرفته می شود.


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب