آموزش تئوری نشانه های تغییر دهنده

آموزش نشانه های تغییر دهنده در موسیقی

آموزش نشانه های تغییر دهنده در موسیقی

در موسیقی نشانه هایی هست که کار آن ها زیر و بم کردن نت های موسیقی به مقدار نیم پرده میباشد، فارغ از اینکه نام نت های موسیقی عوض شود. در موسیقی غربی بدون عوض شدن نام این نشانه ها میتوانند هر نت موسیقی را یک یا دو نیم پرده زیر یا بم کنند. از زبان فرانسه این نشانه ها آمده است. برای اطلاع از اسم این نشانه ها در زبان های دیگر به این صورت است : 

1- دیز: هر وقت سمت چپ یک نت موسیقی قرار گرفته شوند آن نت موسیقی را نیم پرده بالا میبرند( یعنی نت را دیز میکند). این علامت میتواند جلوی هر نت موسیقی قرار گیرد. فاصله بین دو نت موسیقی پشت سر هم اگر یک پرده باشد و علامت ذکر شده سمت چپ نت اول (نت بم تر) قرار داده شود، واضح است که فاصله بین این دو به نیم پرده تبدیل می گردد و هر وقت فاصله بین دو نت موسیقی پی در پی نیم پرده شود و علامت (دیز) سمت چپ نت دوم ( نت موسیقی زیر تر) قرار گرفته شود ، فاصله ی این دو به یک پرده تبدیل می گردد.

2- بمل: هر وقت سمت چپ نتی از موسیقی قرار گرفته شود نیم پرده آن نت را پایین می برد( بم می کند). این علامت هم مثل (دیز) می شود جلوی هر نت موسیقی قرار گیرد. اگر بخواهیم فاصله یک پرده به نیم پرده بدل شود، علامت(بمل) باید قبل از نت زیر تر قرار گیرد و اگر بخواهیم فاصله نیم پرده را به یک پرده تبدیل کنیم این علامت باید جلوی نت بم تر قرار گرفته شود.

3- دوبل دیز: هر وقت سمت چپ نتی از موسیقی قرار گیرد نت موسیقی را دو بار بالا میبرد و هر بار به اندازه نیم پرده بالا برده می شود، به کمک این علامت می شود نت (دو-دیز) (نت موسیقی(دو) ی که یکبار دیز شده است) را دوباره نیم پرده بالا میبرد و نت ( دو- دوبل دیز) را به دست می آورد. با اینکه نت ( دو-دوبل دیز) در آموزش موسیقی غرب با نت(ر) همصدا می باشد، این را همچنین نت (دو-دوبل دیز) می گویند. نت موسیقی (می) با علامت (دوبل دیز) در آموزش موسیقی غرب، با نت (فا-دیز) همصدا می باشد، چون فاصله نت های (می) و (فا) ، نیم پرده می بشد. اگر (می) دیز شده باشد با نت موسیقی(فا) و اگر دو بار دیز شده باشد، با نت موسیقی (فا- دیز ) همصدا شده است.

4- دوبل بمل: هر وقت در سمت چپ نتی از موسیقی قرار گیرد این نت موسیقی دو بار به فاصله نیم پرده پایین می برد. هر وقت به طور مثال نت موسیقی ( ) سی-بمل) را دوباره بخواهیم نیم پرده پایین ببریم نت (سی-دوبل مبل) بدست می آید. این نت در آموزش موسیقی غرب با نت ( لا) همصدا می باشد با وجود اینکه به آن همچنان ( سی-دوبل بمل) می گویند.

5- بکار: هر وقت سمت چپ نتی در موسیقی که ( دیز) یا (بمل) شده است قرار گیرد، تاثیر علامت قبلی را خنثی می کند، هر وقت نت موسیقی ذکر شده قبل از (دوبل-دیز) یا (دوبل-بمل) قرار گیرد ، به واسطه بی تاثیر کردن یکی از (دیز ) ها یا یکی از (بمل) ها، باید علامت (بکار) را با (دیز) یا(بمل) با همدیگر به کار برد. در غیر این حالت به تنهایی کارکرد علامت(بکار) ، تاثیر علامت (دوبل) به طور کامل از بین می رود.

6- سوری و کروم: علامت هایی هستند که به همان روش های علامت های دیگر ، نت های موسیقی را به صورت تقریبی به ترتیب ربع پرده بالا یا ربع پرده پایین می برد. به طور مثال نت موسیقی ( دو-سری) بین نت های موسیقی (دو ) و ( دو-دیز) و نت (سی-کروم) بین نت های موسیقی (سی) و (سی-بمل) قرار گرفته است. در مورد این دو علامت دو نکته لازم به گفتن می باشد.

1- علامت های (دوبل کروم) و ( دوبل سری) عملاً وجود ندارند

2- برای بی اثر کردن دو علامت ، علامت (بکار) تاثیر گذار میباشد

در آموزش موسیقی علامت های تغییر دهنده در دو صورت بکار برده می شوند: صورت اول این است که آن ها را به دلیلی خاص و ترتیبی ویژه، در شروع هر قطعه از موسیقی و همچنین در شروع هر خط حامل بین کسر میزان و کلید قرار داده می شوند، در این حالت دستور تغییر کردن نت های موسیقی در تمام طول قطعه دارای اعتبار می باشد. در این حالت هر وقت در قسمتی از قطعه موسیقی بخواهیم که اعتبار تغییر این نت موسیقی از بین برود، علامت (بکار) باید بکار برده شود. علامت(بکار) ، مثل هر علامت دیگر هر چند از نگاه آموزش موسیقی از زمان شروع تا آخر میزان دارای اعتبار است به این معنی که در میزان قبل از آن دارای اعتبار نمی باشد، ولی بخاطر اینکه هر گونه تردید را برطرف کنیم علامت تغییر دهنده اصلی یک دفعه دیگر باید نوشته شود در این قسمت چند نکته دیگر نیز باید بگوییم: 1- بکار بردن علامت(بکار) در شورع قطعه موسیقی بدون مفهوم می باشد. 2- اگر گفته شود، علامت های شروع قطعه موسیقی، در شروع هر خط حامل باید همچنین تکرا بشود. 3- علامت های دوبل(دیز یا بمل) در این حالت بکار برده نمیشود.

حالت دوم استفاده ی علامت های تغییر دهنده آن می باشد که آنها را در زمان هایی از قطعه موسیقی و بخاطر زیباتر کردن آن زمان ها یا به دلیل دیگر بدون ترتیبی خاص بکار می گیریم در این حالت از زمان استفاده تا آخر همان میزان اعتبارشان حفظ می شود و اگر در میزان بعد هم از همان علامت استفاده کنیم ناچاریم علامت را تکرار کنیم.


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب