آموزش رابطه ی بین دیز ها و نت های موسیقی

آموزش مقدماتی رابطه بین دیز ها و نت شروع گام موسیقی

رابطه ی بین دیزها و نت شروع گام

1- در هر کدام از گام ها دیز پایانی، نت موسیقی هفتم را نیم پرده کروماتیک بالاتر میبرد. نت موسیقی هفتم در یک حامل پایین تر بدون علامت، روی درجه چهارم قرار گرفته است نت موسیقی هفتم در این گام( دو) به کمک علامت دیز ، نیم پرده کروماتیک بالاتر رفته تا با الگوی گام بزرگ منطبق شود.

نکته : نت موسیقی( دو ) در حامل پایین تر بر روی درجه ی چهارم واقع شده است 

2- به این دلیل که نت شروع هر گام نسبت به نت شروع گام پایین تر در فاصله ی پنجم واقع شده است، پس تمام درجه های گام هر کدام نسبت به نت موسیقی که با درجه یکسان و گام پایین تر، در این فاصله قرار دارند و نسبت به نت موسیقی با درجه یکسان و گام بالاتر به فاصله ی پنجم پایین تر می باشند.

درجه های هفتم هم با هم دیگر این فاصله را همیشه دارند. به همین ترتیب دیز های بعدی هم هر کدام نسبت به دیز قبلی در فاصله پنجم می باشند.

3- در فاصله ی نیم پرده دیاتونیک از دیز پایانی درجه هشتم قرار گرفته است و این درجه هم اسم نت پایه و شروع گام می باشد ، بعد از فهمیدن ترتیب و شماره دیز ها می شود از دیز پایانی نیم پرده دیاتونیک( یک فاصله دوم کوچک) به سمت بالا رفت و به نت موسیقی پایه گام برسیم. 

 در آموزش موسیقی ترتیب نشانه های بمل دقیقاً بر عکس ترتیب نشانه های دیز می باشد. گام های دیز دار همچنین همین نسبت را با گام های بمل دار دارا می باشند به شکلی که اگر از گام های بمل دار به سمت جلو(بالا) به سمت کم کردن نشانه های بمل پیش برویم به گام های دیز دار خواهیم رسید و در این راه بر تعداد دیزها در همین سمت اضافه خواهد شد بر عکس این پدیده نیز درست است.

رابطه بین بمل ها و نت شروع گام

1- بمل پایانی نیم پرده کروماتیک همیشه درجه ی چهارم گام را پایین می برد. این درجه روی درجه هفتم در حامل بالاتر قرار گرفته است، به طور مثال درجه چهارم حامل شماره 3 ( گام (می-بمل)بزرگ) به این معنی که نت (لا) که به کمک علامت (بمل) نیم پرده کروماتیک پایین تر آمده به طور طبیعی در حامل بالاتر روی درجه هفتم واقع شده است.

2- نت پایه هر گام موسیقی نسبت به نت پایه گام موسیقی بعد از خودش (گام پایین تر) در فاصله ی پنجم بالا قرار گرفته و نسبت به نت موسیقی پایه ی هر گام قبل از آن(گام بالاتر) در فاصله ی پنجم پایین واقع شده است، پس تمام نت های گام موسیقی مثل نت چهارم به این نسبت (فاصله ی پنجم) بالا تر از گام موسیقی پایینی واقع می شود. به این نتیجه می رسیم که نشانه های بمل هم با این چنین نظم یکی یکی اضافه می شوند.

3- نت پایه ی هر گام موسیقی بر بمل یکی مانده به آخر انطباق دارد

رابطه ی بین گام هایی در آموزش موسیقی با نیم پرده تفاوت

تفاوت بین نشانه های تغییر دهنده در گام های موسیقی(دو بزرگ)(کمترین حامل) و (دو-دیز بزرگ) (بالاترین حامل) هفت دیز می باشد. دلیل این اتفاق برای هنرجوی آموزش موسیقی به راحتی قابل فهم است:

هر وقت در یک گام موسیقی نت پایه نیم پرده کروماتیک بالا تر برود نت های دیگر به دلیل نگهداری الگوی گام ، کل آن ها نیم پرده ی کروماتیک بالا تر می رود. تفاوت بین علامت های تغییر دهنده در گام های موسیقی ( دو بزرگ) و ( دو-بمل بزرگ) (بالا ترین و پایین ترین حامل آن) هفت بمل می باشد.

هر وقت نت پایه ی گام موسیقی نیم پرده کروماتیک به سمت پایین آورده شود، بقیه نت های موسیقی همچنین به دلیل نگه داری فاصله ها در گام های بزرگ باید به همین ترتیب پایین بیاید. در تغییر نیم پرده ی کروماتیک گام موسیقی یک حالت از سه حالت پایین به وجود می آید:

حالت اول: گام موسیقی(دو بزرگ ) ( گام بدون علامت) در تغییر نیم پرده ی کروماتیک به سمت بالا هفت دیز پیدا می کند و در این تغییر به سمت پایین هفت بمل پیدا می کند.

حالت دوم: اگر گام موسیقی دیز داری را نیم پرده کروماتیک بالا برده شود گامی به وجود می آید که تعداد دیزهایش از دیز های گام قبلی هفت عدد بیشتر می شود. به طور مثال گام موسیقی ( ر بزرگ ) که خودش دارای دو ( دیز ) ( فا و دو ) می باشد، هر وقت نیم پرده ی کروماتیک بالا تر برده شود به گام موسیقی ( ر- دیز بزرگ ) تغییر کند تعداد دیزهای آن گام 9 می شود. به این شکل که نت های ( فا- دیز ) و ( دو- دیز ) به نت های ( فا-دوبل دیز) ( دو-دوبل دیز) تغییر می باید و بقیه نت های موسیقی فقط یک دیز می گیرند. اگر گام موسیقی که دارای بمل است را نیم پرده کروماتیک پایین ببریم بر تعداد بمل های قبلی هفت بمل اضافه می شود( نت های موسیقی طبیعی و بدون علامت پیشین هر کدام یک بمل و نت های بمل شده قبلی هر کدام دوبل بمل-بمل قبلی بعلاوه یک بمل اضافه می گیرد).

حالت سوم: هر وقت گام موسیقی که دارای بمل است را نیم پرده کروماتیک بالا برده شود در این موقع نیز باید هفت دیز به گام موسیقی اضافه کنیم ولی تعدادی از دیزهای هفت گانه اثر بمل ها را از بین برده خودشان نیز از بین می روند و گام موسیقی تازه فقط دیز هایی را می گیرد که در گام موسیقی ذکر شده به شکل نت های موسیقی طبیعی ظاهر شده بودند. اگر گام موسیقی که دارای دیز است را نیم پرده کروماتیک پایین تر بیاوریم باید هفت بمل به گام موسیقی اضافه کنیم که بعضی از این بمل ها برای بی اثر کردن دیز های گام موسیقی قبلی بوده خودشان نیز از بین می روند و گام تازه فقط بمل های مانده را می گیرد با یک شمارش کردن می شود به این نتیجه رسد : جمع تعداد بمل ها و دیز های هر دو گام موسیقی که در حالت سوم واقع شده اند نسبت به هم فاصله ی نیم پرده کروماتیک را دارا می باشند.


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب