توضیحاتی برای دوبل بمل و دوبل دیز و بکار در آموزش موسیقی

آموزش علامت های دوبل دیز و دوبل بمل در موسیقی

دوبل دیز 

این علامت که میبینید   در آموزش موسیقی دوبل دیز میباشد. همان صورت که از نامش مشخص است دوبل دیز یعنی دو برابر دیز . طریقه ی کارکرد این علامت هم مثل نامش دو برابر دیز می باشد در حقیقت همان صورت که دیدیم دیز نیم پرده نت موسیقی ما را زیر می کند نتیجه آن این است که دوبل دیز هم هر زمان کنار نت ما واقع شود آن نت موسیقی را دو نیم پررده یعنی یک پرده پایین می برد. شکل دوبل دیز همان دو دیز می باشد که کنار هم واقع شده به همان صورت که در شکل مشاهده می کنید 

آموزش-موسیقی

دوبل بمل

این علامت که میبینید دوبل بمل می باشد. مثل اسمش که به معنی دو برابر بمل می باشد عمل می کند. همان صورت که فرا گرفتیم علامت بمل زمانی که کنار نتی واقع شود آن را نیم پرده بم خواهد کرد حال متوجه می شوید که زمانی که علامت دوبل بمل در کنار نتی واقع شود آن را دو نیم پرده در حقیقت یک پرده بم کرده و شکل آن از کنار هم قرار گرفتن دو بمل حاصل می شود.

آموزش-موسیقی-مجازی

بکار

این علامت    بکار می باشد. این علامت را برخی ها در آموزش موسیقی خنثی کننده می گویند و این به دلیل این می باشد که علامت بکار تاثیر علامت های تغییر دهنده را از بین برده در حقیقت هر وقت این علامت در کنار نتی قرار گیرد باعث آن خواهد شد که نت موسیقی به شکل اول خود برگردد به طور مثال به نتی که علامت دیز را گرفته باشد و نیم پرده بالا رفته باشد اگر علامت بکار بدهیم یعنی در کنارش قرار دادیم. نت موسیقی به حالت اول برگشته و نیم پرده پایین خواهد آمد. اکنون نمونه هایی که در بحث بمل و دیز مشاهده کردیم را میخواهیم اینجا علامت بکار را در کنار آنها قرار دهیم. به این شکل ها نگاه کنید.

 

آموزش-مجازی-موسیقی

همان صورت که در تصویر بالا مشاهده می کنید نت دو دیز زمانی که علامت بکار بگیرد به حالت اولیه ی خود برگشته به این معنی که نیم پرده بم تر خواهد شد.به این شکل نگاه کنید.

افرارایان

در این شکل مشاهده کردیم که نت موسیقی ر بمل زمانی که علامت بکار بگیرد به حالت اول خود برگشته یعنی نیم پرده به بالا خواهد رفت علامت بکار به روی دوبل بمل و دوبل دیز هم اثر خواهد گذاشت به این معنی که اگر به نت موسیقی که دوبل بمل یا دوبل دیز گرفته باشد علامت بکار بدهیم آن نت موسیقی به حالت اول خود برخواهد گشت. در کشور های با زبان انگلیسی بکار ار با کلمه ی natutal می شناسند. احتمال دارد این سوال برای شما به وجود آید که اگر ما علامت های تغییر دهنده یعنی بمل و دیز را حذف کنیم نت موسیقی خود به خود به حالت اول بر خواهد گشت پس دیگر چه نیازی به علامت بکار می باشد. در پاسخ میتوان گفت که بنا به دلایلی آوردن علامت بکار لازم بوده البته مورد های خاصی هم می باشد که آوردن بکار لازم نمی باشد.در مباحث آینده ی آموزش موسیقی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت و به جوای این سوال خواهیم رسید ، در حال حاضر این مسئله را بدانید که آوردن بکار برای بازگرداندن نت موسیقی به شکل اولش الزامی می باشد. اکنون برای یادآوری به جدول زیر نگاه کنید.

جدول-نت-موسیقی


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب