آموزش فاصله در موسیقی

آموزش تشخیص دقیق فاصله در موسیقی

تشخیص دقیق فاصله

این طور نیست که فاصله های دوم همیشه با هم برابر باشند بعضی وقت ها یک پرده ای و بعضی وقت ها نیم پرده ای می باشند، این مسئله درباره فاصله های دیگر نیز صادق است. اگر از نظر تعداد نیم پرده یا پرده دو فاصله ی سوم (دو-می) و (ر-فا) با همدیگر قیاس شوند مشاهده می شود که دومی دارای سه نیم پرده و اولی دارای چهار نیم پرده هستند از طرف دیگر می شود فاصله هایی را پیدا کرد که از نگاه عدد ترتیبی با هم برابر نباشند ولی از نظر تعداد نیم پرده با هم برابر باشندمثل فاصله های بین (دو تا (ر-دیز) و (دو تا (می-بمل)). در این دو حالت اولی (دو تا ر-دیز) دوم است در صورتی که دومی (دو تا می -بمل) سوم است در صورتی که هر دو فاصله از سه نیم پرده تشکیل شده است. پس مشاهده می کنیم که در آموزش موسیقی برای مشخص کردن فاصله تعداد نیم پرده و عدد ترتیبی هیچکدام به تنهایی کافی نمی باشد بلکه باید هر دوی این واحد ها را استفاده کرد. اسم های دیگری همچنین به فاصله ی دوم داده می شود: دوم کوچک و دوم بزرگ. به فاصله ی اول هم یکم افزوده هم می گویند، در حقیقت هر فاصله زمانی مشخص می شود که اسم آن از عدد ترتیبی و صفت آن تشکیل شده باشد به بیان واضح تر هر فاصله غیر از عدد ترتیبی صفت های مختلفی هم به خود می گیرد به صفت هر فاصله بنیه ی آن فاصله می گویند.

بنیه های فاصله

فاصله ها در آموزش موسیقی از نگاه بنیه ها به دو گروه تقسیم می شوند: فاصله های سه بنیه ای، فاصله های چهار بنیه ای 

1- سه بنیه ای ها به صورت زیر است:

فاصله های یکم، چهارم، پنجم و هشتم. بنیه های سه گانه آن ها هم به صورت:

1- کاسته ، 2- درست و 3- افزوده

2- چهار بنیه ای ها به صورت زیر است:

فاصله های دوم، سوم، ششم و هفتم. بنیه های چهار گانه ی آن ها هم : 1- کاسته 2- کوچک 3- بزرگ 4- افزوده . به خاطر اینکه ذهن واضح تری از گروه های دو گانه پیدا کنیم آن ها را در داخل گام نشان می دهیم، در هر فاصله هر کدام از بنیه ها نسبت به بنیه ی قبل یا بعد از خود یک نیم پرده کروماتیک بیشتر یا کمتر می شوند. به طور مثال فاصله ی چهارم دقیقاً یک نیم پرده کروماتیک از فاصله ی چهارم کاسته بیشتر می شود و یک نیم پرده کروماتیک از فاصله ی چهارم افزوده کمتر. در هر گام موسیقی بزرگ فاصله ها از نت موسیقی پایه تا هر کدام از درجه های دیگر شامل بنیه های زیر می باشند:

هر وقت فاصله سه بنیه ای شود ( فاصله ی یکم: از پایه تا خودش ، فاصله ی چهارم : از پایه تا زیر نمایان، فاصله ی پنجم: از پایه تا نمایان، فاصله ی هشتم : از پایه تا هنگام ) همه ی این ها دارای بنیه درست می باشند و هر وقت فاصله چهار بنیه ای شود ( از پایه تا بقیه درجه ها ) کلاً همه ی آن ها دارای بنیه بزرگ می شوند. هر وقت نت موسیقی بم یک فاصله فرض شده را بر پایه ی گام موسیقی بزرگ مناسبی انطباق دهیم دو حالت به وجود می آید : نت موسیقی زیر تر آن بر یکی از درجه های همان گام موسیقی انطباق داده خواهد شد یا انطباق داده نخواهد شد. این حالات را بررسی می کنیم : 

حالت اول فرض را بر انطباق می گذاریم : فاصله فرض شده را مثلاً (دو - لا) می گیریم اگر نت موسیقی (دو) را بر پایه گام موسیقی (دو بزرگ) منطبق کنیم ، نت موسیقی زیر تر ( لا ) همچنین در درجه ی ششم همان گام موسیقی واقع می شود این فاصله ششم می باشد و به این دلیل که فاصله ششم چهار بنیه ای می باشد( دو-لا ) را باید ششم بزرگ در نظر بگیریم. یک مثال دیگر:

فاصله ی فرض شده ( سل- ر ) می باشد. نت موسیقی سل را بر پایه ی گام موسیقی سل بزرگ انطباق می دهیم و مشاهده می کنیم ک نت موسیقی زیر تر ( ر ) بر درجه ی پنجم این گام موسیقی قرار می گیرد و به این دلیل که پنجم فاصله ای سه بنیه ای است پس فاصله پنجم درست می باشد.

هنرجویان آموزش موسیقی گرامی ادامه مبحث فاصله را در مقالات بعدی میتوانند مطالعه کنند.


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب