خط اتحاد و خط اتصال در آموزش موسیقی

آموزش تئوری موسیقی استاد منصوری

خط اتحاد و خط اتصال

تعداد نقطه میتواند از یکی بیشتر باشد و متوجه میشویم که هر چه تعداد این نقطه ها بیشتر شود ارزش نت موسیقی را به دو برابر نمیرساند در صورتی که به کمک( خط اتحاد) میشود ارزش نت موسیقی را به هر مقدار دلخواه اضافه کرد. اگر بر روی دو نت موسیقی همصدا یا تعداد بیشتر خطی منحنی قرار داده شود ارزش نت های موسیقی با همدیگر جمع میشوند. اگر خط اتحاد دو نت موسیقی را به هم پیوند دهد اجرای آن دقیقاً مانند ( گرد) میشود، سوال این است که چرا نمیشود به جای دو نت موسیقی سفید همان (گرد) را نوشت و در این شرایط چه احتیاجی به خط اتصال است؟

جواب به این سوال چندان ساده نیست، هنرجوی آموزش موسیقی پاسخ این سوال را در آشنایی تجربی و طولانی مدت با خط موسیقی، پیوند نت ها در جمله ی موسیقی و شرایط وزنیشان نسبت به هم کم کم یاد خواهد گرفت. خط اتصال نشانه ای هم شکل خط اتحاد است فرقشان این است که نت های موسیقی غیر هم صدا را شامل میشود. نقش این نشانه در آموزش کلاً این میباشد که نت های موسیقی در بر گرفته شده اجرایشان به هم پیوسته باشد. این نت های موسیقی اگر برای آواز نوشته شده باشد، خواننده آن ها باید با یک نفس و اگر برای ویولون باشند نوازنده باید بدون تغییر در جهت آرشه و بدون توفق اجرا کند.

نوازندگانی که سازهای دیگر را مینوازند هر کدام روشی برای اجرای نت های موسیقی به هم پیوسته دارند. نقش خط اتصال بجز اینکه در بالا دیدیم  بیشتر این میباشد که جمله یا نیم جمله موسیقی به کمک آن دیده شود.

سکوت

در طول یک اجرا واجب میشود که موسیقی در یک لحظه ساکت شود و به زبان دیگر در آن لحظه سکوت حاکم شود. هر زمانی که صداهای یک آهنگ به شکل بریده بریده و مقطعی اجرا شود این امکان وجود دارد که بینشان سکوت به کار برده شودنشانه های سکوت دقیقاً مانند نت های موسیقی شامل شکل ها و ارزش های گوناگون میباشد و به زبان واضح تر برابر هر نت موسیقی نشانه ی سکوتی هست. سکوت ها مثل نت های موسیقی میتوانند نقطه دار شوند. نقطه ی سکوت مثل نقطه ی نت موسیقی در جهت راست سکوت قرار داده میشوند. نقطه در سکوت دقیقاً نقشی را دارا میباشد که تو مبحث(نقطه و نقش آن) مشاهده کردید. بعنوان نمونه اگر نقطه ای در سمت راست سکوت گرد قرار دهیم ارزش زمانی آن مساوی میشود با سه سکوت سفید. سکوت سفید نقطه دار مساوی است با سه سکوت سیاه و سکوت سیاه نقطه دار مساوی است با سه سکوت چنگ. نقش دیگر سکوت گرد به غیر از نقش پیش گفته این است که هر زمان که میزان در موسیقی، فازغ از وزن و ضرب آن با سکوت اجرا شود میشود همه ی طول میزان را در هر حالت سکوت گرد قرار داد. در مواقعی از میزان های کوتاه که کل ارزش زمانی آنها مساوی دو سیاه یا سه چنگ شود به جای سکوت گرد عموماً سکوت سفید استفاده میشود

تاکید

موسیقی را در زمانی میشود درک کرد که دارای (تاکید) باشد. امکان ندارد که آهنگی (تاکید) نداشته باشد ولی آن آهنگ را بشود درک کرد،معمولاً صوت ها در یک آهنگ ساده به صورت صوت های تاکید دار و بدون تاکید تقسیم میشوند و عموماً شامل دوره های منظم می باشند برای بیشتر درک کردن این مطلب آموزش موسیقی میشود دو مثال آورد: اگر با اندکی دقت به تیک تاک ساعت گوش دهیم مرتباً یک دوره دوضربه ای را تکرار می کند. 1- تیک 2- تاک

اگر بخواهیم این را به خط موسیقی بنویسیم باید هر ضربه را یک سیاه بگیریم، هر دو سیاه یک دوره را تشکیل میدهد و به زبان بهتر ضربه های اول موکد و ضربه های دوم نا موکد میباشد.

اگر ما عمل راه رفتن سربازان را بخواهیم به خط موسیقی بنویسیم مثل مثال قبل به جای تیک برخورد پای چپ به زمین و به جای تاک برخورد پای راست را می نویسیم. 

اگر با ضربه های منظم چند مرتبه از یک تا سه در برابر دستگاه مترونوم بشماریم و پس از چند دوره این شمارش را قطع نماییم ضربه های مترونوم را در دوره های سه تایی خواهیم شنید و به همین شکل دوره های چهار، پنج و شش ضربه ای را میتوانیم احساس کنیم در حقیقت مغز انسان دارای توانایی است که میتواند دوره های وزن موسیقی را با هر تعداد ضربه بخاطر بسپارد و آن ها را ادامه دهد و اگر این تعداد شش ضربه شود مغز میتواند آن ها را به گروه های کوچک تر تقسیم نماید ، دوره هایی که پی در پی میباشد را دوره های (منظم) می گویند، دوره های کم و بیش نامنظم نیز در زبان موسیقی موجود میباشد

میزان

نشانه هایی برای مشخص کردن دوره ها و تشخیص همه ی نکات آن و دفعات ضرب در هر دوره در آموزش موسیقی قرار داده شده است. در هر دوره با استفاده از خطی عمودی که آن خط حامل را قطع میکند از دوره های پس و پیش از خود جدا میشود، در آموزش موسیقی به محتوای بین هر دو خط عمودی میزان گفته میشود و آن خط های عمودی را خط میزان می گویند پس محتوای میزان یعنی تعداد ضرب ها در هر دوره و محل قرارگیری ضرب های ضعیف و قوی.


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب