تئوری پرده های موسیقی

آموزش انواع نیم پرده در موسیقی

آموزش انواع نیم پرده

نیم پرده به دو صورت میباشد: نیم پرده دیاتونیک و نیم پرده کروماتیک

1- نیم پرده دیاتونیک همیشه بین دو نت موسیقی غیر هم نام و همیشه پی در پی قرار می گیرد. می تواند یک یا هر دو نت موسیقی شکل دهنده ی نیم پرده دیاتونیک بدون یا با علامت های تغییر دهنده شود

2- نیم پرده کروماتیک همواره بین دو نت موسیقی هم نام و در یک جا روی حامل قرار گرفته شود. این نیم پرده همیشه بین دو نت موسیقی و دقیقاً آن نت موسیقی که (بمل) یا(دیز) شده است ، قرار گیرد. به بیان دیگر یکی از دو نت موسیقی حداقل باید دارای علامت تغییر دهنده باشد. هر وقت فاصله ی یک پرده ای بین نت های موسیقی پی در پی به دو نیم پرده قسمت شود، ناگزیر یکی از نیم پرده ها کروماتیک و دیگری دیاتونیک می شود به طور مثال بین نت های موسیقی (دو)(ر) ، نت موسیقی (دو-دیز) نیم پرده ی دوم را دیاتونیک می کند و نیم پرده اول را کروماتیک می کند و نت موسیقی (ر-بمل) برعکس این می باشد. فاصله ی یک پرده ای بین نت های پشت سر هم را دوم بزرگ می نامند و فاصله ی نیم پرده ای بین دو نت پشت سر هم را دوم کوچک می نامند. به فاصله ی نیم پرده ی دیاتونیک دوم کوچک می گویند و به نیم پرده ی کروماتیک (اول افزوده) گفته می شود. غیر از انواع نیم پرده که در بالا گفته شد، شکل های دیگری از این فاصله نیز وجود دارد به این دلیل که در آموزش موسیقی نیازی به استفاده از آن ها نیست ، در آموزش موسیقی از آن ها صحبتی نمی شود.

معکوس فاصله

در آموزش موسیقی چه ساده و چه ترکیبی هر فاصله را فقط به شکل ساده آن مورد بررسی قرار می دهند، هر فاصله را می توان معکوس کرد. هر وقت نت بم فاصله را یک اکتاو بالاتر ببریم یک فاصله ی تازه به وجود می آید که عکس فاصله اصلی می باشد، می شود جایگزین بالابردن نت بم فاصله، نت زیر را یک اکتاو پایین تر بیاوریم. در هر صورت هر وقت جای نت های موسیقی اول و دوم به صورتی تعویض شود که سمت فاصله از پایین به بالا شود فاصله معکوس می شود. بین عدد ترتیبی هر فاصله و عدد ترتیبی معکوس آن فاصله همیشه یک رابطه ای هست. عکس فاصله سوم همیشه فاصله ششم می باشد و عکس فاصله پنجم فاصله چهارم می باشد و به بیان واضح تر جمع اعداد ترتیبی هر فاصله و معکوس آن همیشه 9 می شود بدین صورت عکس فاصله یکم فاصله هشتم می باشد و عکس فاصله دوم فاصله هفتم می باشد و عکس فاصله سوم فصله ششم می باشد و عکس فاصله چهارم فاصله پنجم می باشد و عکس فاصله پنجم فاصله چهارم می باشد و عکس فاصله ششم فاصله سوم می باشد و عکس فاصله هفتم فاصله دوم می باشد و عکس فاصله هشتم فاصله یک می شود

شستی های پیانو

با نگاه کردن به شستی های پیانو و شکل قرار گرفتن شستی های سیاه و سفید می شود نکاتی را آموخت.شستی های پیانو به دو رده ی شستی های سیاه و سفید قسمت شده اند که شستی های سفید صوت های نت های موسیقی (دو-ر-می-فا-سل-لا-سی) هستند. بیشتر از پنجاه شستی سفید در یک پیانو وجود دارد که به صورت ترتیبی یک نواخت می باشد. در شستی های هفت گانه سفید پنج عدد شستی سیاه و در دو گروه سه تایی و دو تایی قرار داده شده اند. نت های موسیقی به صورت پله پله از سمت پایین به بالا و همچنین از چپ به راست می باشند. در هفت فاصله ی پلکان پنج عدد پله به معنی پله های شماره یک تا شش بزرگ و دو پله ، پله های شماره سه و هفت کوچک می باشند. پله های بزرگ در تقابل با شستی های پیانو در حقیقت فاصله هایی می باشند که بینشان شستی سیاهی قرار گرفته است به این فاصله، فاصله بزرگ گفته می شود و هر فاصله دوم بزرگ( هر پرده بین دو نت موسیقی پشت سر هم) به دو تکه برابر میشود تقسیم شوند. در ساز پیانو به کمک شستی سیاهی که بین دو شستی سفید یک پرده ای قرار می گیرد. به بیان واضح تر فاصله ی بین دو شستی سفید که بین شستی سیاهی قرار گرفته است ، یک پرده می باشد و شستی سیاه این فاصله را به دو نیم پرده ی مساوی قسمت می کند. در شستی های پیانو فاصله ی نیم پرده ای بین شستی های زیر می باشد:

1- دو شستی سفید که بینشان شستی سیاهی نمی باشد

2- بین یک شستی سفید و سیاه دقیقاً سمت راست آن 

3- بین یک شستی سیاه و سفید دقیقاً سمت راست آن

هر زمان شستی های پیانو را هم سیاه و هم سفید از هر نت موسیقی به ترتیب شمرده شود در شستی سیزدهم به نت موسیقی همنام نت شروع رسیده می شود. فاصله های یک پرده ای هم از اضافه کردن دو فاصله ی نیم پرده ای بدست می آید. در شستی های پیانو فاصله های یک پرده ای بدین صورت می باشند:

1-دو شستی سفید که بینشان شستی سیاه وجود دارد

2- بین یک شستی سفید و یک شستی سیاه هر وقت بین آن ها فقط یک شستی سفید قرار گرفته باشد

3- بین یک شستی سیاه و یک شستی سفید که فقط یک شستی سفید قرار گرفته باشد

4- بین دو شستی سیاه که در آن میان یک شستی سفید قرار گرفته باشد


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب