آکورد شناسی در موسیقی

آموزش آکورد شناسی در موسیقی

1- نقش هر درجه بر روی گام

گام کروماتیک از سیزده و گام دیاتونیک از هشت درجه تشکیل شده است. تفاوتی که در خصوصیات گام های کروماتیک و دیاتونیک وجود دارد فقط به دلیل اختلاف در تعداد درجه های آنها نمیباشد بلکه به دلیل فاصله هایی است که هر کدام از درجه ها با نت موسیقی شروع گام و با هر کدام از درجه های دیگر دارا می باشد به این دلیل که در گام کروماتیک فاصله ی هر کدام از درجه ها با نت های موسیقی دیگر گام از اندازه های یک نواخت و منظم تبعیت می کند هیچکدام از درجه های گام شامل شخصیتی غیر از شخصیت درجه های دیگر نمی باشد ولی در گام های دیاتونیک فاصله ی هر کدام از درجه با جمع درجه های دیگر تا اندازه ای فرق دارد و با این حال کیفیتی خاص به آن می بخشد. اگر تئوریسین آموزش موسیقی صوت های یک گام به طور مثال بزرگ را جهت ساختن یک ملودی استفاده کند کار او در واقع مثل کار نملیشنامه نویسی می باشد که نقش هایی را در نمایش خودش استفاده می کند. هر کدام از این نقش ها مثل مادر ، پدر، خدمتکار، رئیس، پسر، عروس ، پاسبان و ... در جریان نمایش با دیگر نقش ها رابطه هایی پیدا می کنند. از درست شدن همین رابطه ها نمایشنامه نویس پیام خودش را به تماشاگر می دهد به همین صورت هر کدام از درجه های گام در طول ملودی دارای نقشی می باشند و ارتباط این نقش هاست که مفهومی به ملودی می بخشد. همانطور که نقش توصیف شده در نمایشنامه با جان گرفتن بر روی صحنه پردازی و صحنه و موسیقی تقویت می گردد هر کدام از صوت های موسیقی به شکل درجه ای از گام مربوطه با کمک عواملی خاص قدرت بیشتری پیدا می کند. یکی از با اهمیت ترین عامل های هر صوت در موسیقی حضور عملی و بالفعل صداهای فرعی آن صوت می باشند. 

2- صداهای فرعی یک صوت

هر صدا در طبیعت شامل صداهای فرعی بیشماری می باشد. صداهای فرعی یک صدای غیر موسیقیایی به مراتب با گوناگونی و در هم بر هم شدن از این صداها در یک صوت موسیقیایی می باشد. صداهای فرعی یک صوت موسیقیایی شامل آنچنان نظمی می باشد که می شود با فهمیدن فرمولشان آنها را قبل از شنیدن تعیین کنیم به طور مثال اگر صوت دو را روی پیانو بنوازیم غیر از صوتی که می شنویم صوت های دیگری با شدتی خیلی کم که با گوش مجهز باید شنیده شود هم حاصل می شود. قویترین آنها صوت دو در یک اکتاو بالاتر و بعد از آن صوت سل به فاصله دوازدهم آن می باشد. هنرجوی آموزش موسیقی احتیاج به فهمیدن چند نکته دارد : 1- صداهای فرعی نامحدود بوده و هر چه بالاتر می روند به هم نزدیک تر شده از فاصله هایشان و هم از صدایشان کم می شود به صورتی که یک گوش حرفه ای و حساس شاید تا صدای فرعی شماره پنج بیشتر نشنود.

2- هر نت موسیقی دیگری میتواند به جای نت موسیقی دو واقع شود در این حالت صداهای فرعی نت موسیقی مذبور همان فاصله ها را بین خود دارند.

3- نت های موسیقی تو خالی نسبت به صداهای گام غربی و حتی گاهی اوقات با نت های موسیقی متناظر در موسیقی ایرانی صدا می دهد واضح است که اگر صداهای فرعی را از شماره شانزده به بعد ادامه دهیم بر تعداد صداهای فالش اضافه می شود.

4- بسامد صدای اصلی هر طور که باشد صدای فرعی شماره ی دو ، دوبرابر شماره سه سه برابر، صدای جهار جهار برابر، صدای پنج پنج برابر، صدای شش شش برابر صدای اصلی می شود. از این قواعد می شود به نتایج پایین رسید:

الف- بسامد هر نت موسیقی دو برابر بسامد نت موسیقی هم نام آن در یک اکتاو پایین تر می باشد.

ب- بسامد صوت فاصله ی دوازدهم هر نت موسیقی سه برابر بسامد نت موسیقی می باشد.

ج- بسامد هر صوت یک و نیم برابر بسامد صوتی می باشد که به فاصله ی پنجم پایین آن نت وارد شده است.

د- به همین صورت با فهمیدن نسبت بسامد اصوات در نمونه ی پیشین و اطلاعات کم نسبت به ریاضیات می شود نسبت بسامد هر فاصله را محاسبه نمود.


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب