آشنایی با میزان و ضرب وخط میزان در آموزش مجازی موسیقی

آشنایی با میزان در آموزش مجازی موسیقی

میزان :یکی دیگر از قسمت های مساوی زمان که موقع شنیدن یک قطعه شنیده می شود به آن میزان می گویند هر میزان از دو ضرب یا بیشتر از دو ضرب تشکیل شده است در حقیقت میزان ها بزرگتر از ضرب می باشند و تشکیل شده از چند ضرب می باشند در میزان ها عموما ضرب اول ضربی قوی می باشد برای فهم بیشتر تلاش کنید با دستانتان به شکل مساوی ضرب بزنید اکنون ما ضرب را به خوبی شناخته ایم حال تلاش کنید  یک ضرب را قوی و یک ضرب را ضعیف بزنید اکنون ما یک دوره داریم به این معنی که یک ضرب قوی و یک ضرب ضعیف که پی در پی تکرار شده اند و اکنون می توانیم به شکل زیر با دهانتان بشمارید 12 12 دقت کنید که ضرب اول همیشه قوی تر باشد در حقیقت به هر مجموعه ای ازضرب که دوره ای باشد و این دوره تکرار شود میزان گفته می شود به شکل پایین نگاه کنید. دقت در چگونگی زدن ضرب درآموزش مجازی موسیقی از اهمیت بالایی بر خوردار است. 


میزان-در-موسیقی 


در این مثال ما دیرند هر ضرب را یک سیاه در نظر گرفته ایم و از این جهت که در آموزش مجازی موسیقی هر دوره ما تشکیل شده است از دو ضرب است که (یک ضرب قوی و یک ضرب ضعیف) می شود به هر دوره یک میزان گفت که در بالا با خط های عمودی از هم تفکیک داده شده اند نتیجه ای که حاصل می شود این است که دیرند این میزان به اندازه دو ضرب می باشد پس به آن میزان دو ضربی گفته می شود همان صورت که در پیش از مطالعه کردیم زمانی که هر ضرب مانند نمونه بالا سیاه شود خود سیاه هم می تواند به نت های کوچکتری قسمت شود. 


موسیقی-افرارایان


این نکته را همچنین نباید فراموش کرد که نت موسیقی که سر ضرب ها آمده است از ما بقی مهم تر می باشد . و در بین نت هایی که سر ضرب ها آمده اند نت هایی که در سر ضرب اول میزان آمده است از ما بقی مهم تر می باشد. اکنون حدس بزنید برای ساختن یک میزان سه ضربی چگونه باید دست بزنیم.


نت-موسیقی-افرارایان
 

بله احتمال دارد حدستان درست باشد برای ساختن میزان های سه ضربی ضرب اول را قوی و ضرب دوم و سوم را ضعیف اجرا خواهیم کرد. ما دیرند هر ضرب را یک سیاه در نظر گرفته ایم یک قانون کلی که در تمام میزان ها موجود می باشد این است که ضرب اول تمام میزان ها قوی تر از بقیه ضرب ها می باشد. برای میزان های 4 ضربی نیز همین گونه می باشد.

 
سه-ضربی-موسیقی

یک نکته ای که در میزان های 4 ضربی باید در نظر گرفت این می باشد که برخلاف ما بقی میزان ها که ضرب اول قوی و ما بقی ضرب ها ضعیف می باشد مرحله بعد ضرب اول میزان های 4 ضربی قوی می باشد و ما بقی ضرب ها قوی می باشد ولی ضرب سوم یک مقدار قوی تر از ضرب دوم و چهارم اجرا می گردد. ولی نه به قدرت ضرب اول همان صورت که در شکل مشاهده کردید
خط میزان  
خط میزان خطی می باشد عمودی که میزان های یک قطعه موسیقی را در آموزش مجازی موسیقی از هم جدا خواهد کرد. در شکل پایین چگونگی ترسیم خط میزان را در حامل می ببینید.


خط-میزان


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب