شرح سکوت در نرم افزار آموزش موسیقی و نت های معادل سکوت و توضیحاتی راجع به خط اتحاد در آموزش موسیقی

آشنایی با سکوت و نت های معادل سکوت در نرم افزار آموزش موسیقی

آشنایی با سکوت
در نرم افزار آموزش موسیقی همان مقدار که اندازه کشش نت های موسیقی برای ما دارای اهمیت می باشد اندازه کشش سکوت هم مهم می باشد و دارای اهمیت هست و بایستی به آن بپردازیم. در آموزش موسیقی همان صورت که نت های موسیقی اشکال معینی برای خودشان دارند سکوت ها هم همچن به طور دقیق برابر هر شکل نتی شکل خاصی برای خود دارا می باشد. در قطعه ای اگر سکوت قرار گیرد تئورسین آموزش موسیقی بایستی به مقدار آن سکوت کند در حقیقت جهت هر شکل نت یک شکل سکوت هم می باشد که خواننده یا نوازنده که مقدار دیرند آن نبایستی چیزی بخواند و یا اینکه چیزی بنوازد.
زمان های کشش سکوت ها
در پایین در شکل نت های موسیقی سکوت معادل آنها رسم گردیده است
  

نرم-افزار-آموزش-موسیقی


شکل سکوت ها را هم واجب می باشد که خوب بدانید و آنها را حفظ کنید.جهت اشتباه نکردن سکوت های گرد با سیاه این را باید متوجه باشید که چون سکوت گرد به این دلیل که بزرگتر و طولانی تر می باشد از خط چهارم آویزان می باشد اما سکوت سفید به شکل معمولی روی خط سوم قرار می گیرد برای سکوت ها همچنین قانون های نقطه و دو نقطه به طور دقیق مانند همین نت های موسیقی می باشد به طور نمونه همان صورت که نت موسیقی سیاه زمانی که در کنا ر آن نقطه قرار گیرد 1/5 برابر خواهد شد سکوت سیاه هم زمانی که کنار آن نقطه قرار گیرد 1/5 برابر خواهد شد و بایستی همین مقدار برایش سکوت کرد 
به شکل پایین دقت کنید

 

آموزش-موسیقی

 
در آموزش موسیقی در میزان اول خواننده یا نوازنده بعد از اجرای یک نت سل سیاه یک ضرب سکوت کرده به این معنی که چیزی نمی نوازد و در میزان سوم نوازنده به اندازه یک چنگ نقطه دار صبر کرده و بعد از آن به اجرای نت موسیقی بعدی خواهد پرداخت.

خط اتحاد
اگر چه دونقطه و نقطه تا اندازه ای بر وسعت امکانات نت نویسی در نرم افزار آموزش موسیقی می افزایند ولی هنوز نمایش دادن بعضی دیرند ها حتی با در نظر گرفتن نقطه و دو نقطه امکان پذیر نمی باشد به طور نمونه فرض کنید نتی را بخوانیم که دیرند آن مساوی با سیاه و دولا چنگ باشد. ایجاد کردن همچنین نتی در موسیقی با بکار گرفتن از ابزار هایی که تا اکنون فرا گرفته ایم به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد. برای نت های این چنینی در نرم افزار آموزش موسیقی از خط اتحاد استفاده خواهیم کرد.خط اتحاد خطی می باشد منحنی که دو نت موسیقی هم صدا را با آن با هم متحد خواهد کرد و عملکرد آن این چنین است که دیرند آنها را با هم یکی کرده و در حقیقت دو نتی که با خط اتحاد با هم دیگر متحد گردیده اند یک نت موسیقی حساب شده که به مقدار دیرند دو نت کشیده خواهند شد.
به شکل پایین دقت کنید

 

کشش-سکوت-در-نرم-افزار-آموزش-موسیقی


 در حقیقت در نرم افزار آموزش موسیقی دو نتی که با هم دیگر اتحاد شده اند را نوازنده آن را به صورت یک نت موسیقی اجرا کرده ولی به اندازه دیرند هر دو نت موسیقی آنها را ادامه خواهد داد
استفاده ای دیگر از خط اتحاد :
محدودیت زمانی در برخی از میزان ها دلیل این می شود که ما نتوانیم نت موسیقی را به مقدار دیرند دلخواه ادامه دهیم برای حل این موضوع خط اتحاد به ما کمک خواهد کرد در نظر گیرید آهنگ سازی در میزان دو چهار نتی برابر یگ گرد داشته باشد به معنای معادل دو سفید و این در صورتی است که هر میزان ما تنها به اندازه یک سفید دارای ظرفیت می باشد در این لحظه است که خط اتحاد در نرم افزار آموزش موسیقی به ما کمک خواهد کرد همان صورت که در میزان شکل پایین مشاهده میکنی نت سی چطور با چنگ میزان بعد اتحاد پیدا کرده است

 

آموزش-موسیقی-مجازی
 


بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب