آموزش موسیقی افرا رایان

مقالات آموزش نی

شرح دو بخش مهم موسیقی ( فاصله های موسیقی و ریتم ) در نرم افزار آموزش نی

آموزش تئوری موسیقی در نرم افزار آموزش نی

ادامه مطلب

روش تولید صدا در ساز نی برای هنرجویان نرم افزار آموزش نی

آموزش روش تولید صدای ساز نی در نرم افزار آموزش نی

ادامه مطلب

آموزش نی به شیوه لبی در نرم افزار آموزش نی

آموزش درآوردن صدای نی به شیوه ی لبی در نرم افزار آموزش نی

ادامه مطلب

تاریخچه مختصری از نی و ساختمان آن که در اینجا برای هنرجویان نرم افزار آموزش نی بیان شده

تاریخچه مختصری از نی و نرم افزار آموزش نی

ادامه مطلب

آموزش درآوردن صدای نی به شیوه ی دندانی در نرم افزار آموزش نی

آموزش نی به شیوه دندانی در نرم افزار آموزش نی

ادامه مطلب

آشنایی با اساتید برجسته آثارشان برای هنرجویان علاقه مند به نرم افزار آموزش نی

آشنایی با اساتید نی برای هنرجویان نرم افزار آموزش نی

ادامه مطلب

بررسی تاریخچه ی ساز نی و قسمت های ساز در نرم افزار آموزش نی

تاریخچه ای از ساز نی در نرم افزار آموزش نی

ادامه مطلب

بلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب