نشانه های نت واره در موسیقی

آموزش گروپتو در نشانه های نت واره موسیقی

کلاً در اجرا به صورت یک گروه چهار نتی موسیقی به این ترتیب می باشد:

1- یگ درجه بالا تر از نت موسیقی اصلی.

2- نت موسیقی اصلی

3- یک درجه پایین تر از نت موسیقی اصلی

4- دوباره نت موسیقی اصلی نمایان می شود.

هر وقت علامت مذبور در بین دو نت موسیقی اصلی به فاصله ی سوم قرار داده شود نت های موسیقی چهار گانه گروهی همیشه بعد از نت موسیقی اصلی اول اجرا می شوند و بخش از فضای دیرند آن را به خود اختصاص می دهند ولی در فرم اول یعنی اگر علامت دقیقاً روی نت موسیقی اصلی اول تحریر شود اجرای گروپتو کل فضای نت موسیقی اصلی اولی را شامل می شود یعنی همیشه به جای آن قرار می گیرد. نسبت دیرند نت های موسیقی گروه در مجموع به نت موسیقی اصلی وابسته به سرعت اجرای قطعه ی موسیقی می باشد. نت های موسیقی گروپتو می توانند تغییر داده شده استفاده شوند : اگر اولین نت موسیقی گروه ( نت موسیقی که نسبت به نت موسیقی اصلی یک درجه بالاتر باشد ) تغییر کند علامت تغییر دهنده در بالای علامت گروپتو و هر وقت نت موسیقی سوم گروه تغییر کند علامت تغییر در زیر نشانه ی گروپتو واقع می شود. گروپتوی وارونه هم با سه علامت گوناگون مشاهده می شود. گروپتو ی وارونه به این شکل اجرا می شود که در شروع درجه ی پایین تر و بعد نت موسیقی بالا بعد از گذشتن از نت موسیقی اصلی می آید و در آخر دوباره به نت موسیقی اصلی باز می گردد. 

تریل یا تری

علامتی است که اگر روی نت موسیقی قرار داده شود آن نت موسیقی و نت یک درجه بالا ترش پشت سر آن با تناوبی کم و بیش تند اجرا می شود تا ارزش زمانی نت موسیقی اصلی به پایان برسد. در اجرا کردن تریل سه نکته همیشه بین تئوریسین های آموزش موسیقی مورد بررسی و بحث می باشد.

1- تریلبا کدام نت موسیقی، با نت موسیقی اصلی یا نت موسیقی بالاتر باید شروع شود؟

2- تریل با کدام یک از این دو نت موسیقی باید به آخر برسد؟

3- سرعت تناوب باید چه اندازه باشد ؟

1 - شروع تریل

این روزها تریل را از نت موسیقی اصلی شروع می کنند ولی در قرن های گذشته نت موسیقی بالا تر شروع تریل بوده است ولی هر وقت قبل از نت موسیقی اصلی تریل دار نتی موسیقی هم صدا می آمد چه در قدیم چه در این روزها تناوب تریل از نت موسیقی بالا شروع می شد. این روزها اگر آهنگسازان بخواهند تریل را از بالا آغاز کنند در هر صورت نت موسیقی کوچکی پیش از نت اصلی نوشته می شود. بعضی اوقات قبل از نت تریل دار یک گروپتو یا گروپتو ی وارونه می آید. در این حالت نت موسیقی شروع تریل همان نت موسیقی اصلی می باشد.

2- پایان تریل

هرگونه پایان دادن به تریل از زمینه ها و قرینه های بافت موسیقیایی آهنگ متاثر می شود. با این وضع قانونی تغییر ناپذیر حکم می کند که تریل باید با نت موسیقی اصلی به پایان برسد، در نزدیک آخر تریل عموماً یک گروپتو مناسب نت موسیقی اصلی را به نت موسیقی بعد از آن پیوند خواهد داد. گروپتو در این حالت معمولاً از تقسیمی لنگ تشکیل می شود. بعضی اوقات تئوریسین های آموزش موسیقی  به علت احتیاط در اجرای صحیح آهنگشان به نت نویسی دقیق تری می پردازند. هر وقت نت های تریل دار چندی پی در پی همدیگر بیایند گروپتو بر پایان آخر آنها نمایان می شود.

3- شمار تناوب ها

شمار نت های موسیقی اصلی و بالایی وابسته به سلیقه ی اجرا کننده و میزان فهم او از مفهوم بیانی قطعه موسیقی می باشد. واضح است که یک نت موسیقی کشیده با تمپویی سنگین تناوب بیشتری می خواهد تا نت موسیقی کوتاه با تمپویی تند. در تمپوی تند تریل گاهی اوقات تا حد یک گروپتو کاهش می یابد یا حتی شمار تنواب ا تا حد یک گزش پایین می رود. هر وقت بخواهیم نت موسیقی بالایی تریل را تغییر یافته اجرایش کنیم علامت تغییر را در بالای تریل می گذاریم. عموماً بعد از نشانه ی علامت تریل خط مواجی تا شروع نت موسیقی بعدی کشیده می شود.

نت های موسیقی آرپژ وار قبل از آکورد

هر وقت طرف چپ آکورد خطی مواج واقع شود نت های موسیقی این آکورد با تندی متناسبی یکی بعد از دیگری اجرا می شود بعضی اوقات قبل از آکورد یک نت موسیقی کوچک( آچیاکاتورا ) هم تحریر می شود


دیدگاه خودتان را بنویسیدبلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب