آموزش مبانی موسیقی

آموزش معنای فاصله در موسیقی

معنای فاصله در موسیقی

در فصل های گذشته در مورد زیر و بمی نت های موسیقی به مقدار لازم توضیح دادیم، در حال حضر این را می دانیم که صوت های موسیقی در سطح های مختلف زیر و بمی قرار داده می شوند و همچنین این را می دانیم که نت های موسیقی هر چقدر به سمت بالا بروند زیر تر می شوندو همچنین نت های موسیقی هر چقدر بالا تر بر روی حامل قرار گیرند زیر تر و هر چقدر پایین تر قرار گیرند بم تر می باشند در کل می شود فهمید که بین هر دو نت موسیقی فاصله ای وجود دارد. واضح است که این دو نت موسیقی از نگاه زیر و بمی هر چقدر از همدیگر دور تر باشند فاصله ی بینشان هم بیشتر می شود پس مصافت بین هر دو نت موسیقی را فاصله در آموزش موسیقی می گویند و به بیان دیگر اختلاف سطح آن دو روی حامل یا اختلاف دو نت موسیقی از نگاه زیر و بمی.

نسبت بسامد

فاصله ی بین دو صوت یعنی نسبت بسامد آن دو صوت. به طور مثال اگر در یک ثانیه 264 بار نت (دو) ارتعاش کند و 297 بار نت(ر) ارتعاش کند فاصله ی این دو نسبت به هم 297 به روی 264 یا 9/8 می شود. در آموزش موسیقی راه دیگری برای محابه ی اندازه فاصله وجود دارد.

اندازه گیری فاصله

برای اندازه گرفتن فاصله ی بین دو نت موسیقی واجب است که کل نت های موسیقی تشکیل دهنده ی آن را بشماریم و عدد بدست آمده به صورت ترتیبی نوشته شود، بطور مثال : فاصله ی بین دو نت دو و ر دوم است به این دلیل که فاصله از دو نت موسیقی تشکیل شده و فاصله بین دو نت موسیقی دو و سه پنجم است. باید بدانیم که بر اساس قراردادی در آموزش موسیقی و در شکل معمولی نت موسیقی بم فاصله  قبل تر از نت موسیقی زیر آن گفته می شود به همین دلیل برای یافتن فاصله ی بین دو نت موسیقی شمارش را باید از نت موسیقی بم شروع کنیم و نت های موسیقی میانی یکی یکی و درجه به درجه شمرده شود تا به نت موسیقی زیر فاصله برسیم و نت موسیقی آخر را به شمارشمان اضافه کنیم و نتیجه بدست آمده را به صورت عدد ترتیبی بنویسیم.

فاصله ی ساده - فاصله ی ترکیبی

هر موقع از مرز یک اکتاو فاصله ی دو نت بیشتر شود به این فاصله ساده می گوییم  و همچنین اگر فاصله ی دو نت موسیقی از مرز اکتاو بیشتر باشد به آن فاصله ی ترکیبی می گوییم به بیان واضح تر فاصله های یکم، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم را فاصله های ساده می گوییم و از فاصله های نهم به بعد را فاصله های ترکیبی می گویند. بعضی مواقع واجب است که یک فاصله ترکیبی را به یک فاصله ی ساده بدل کنیم. برای عوض کردن یک فاصله ترکیبی به فاصله ساده باید از عدد ترتیبی فاصله ترکیبی عدد هفت را آنقدر کم کنیم تا یک عدد بین یک و هشت بدست آوریم. بعضی از اساتید آموزش موسیقی به فاصله ی هشتم فاصله ترکیبی نیز می گویند، دقیق تر این است که به این فاصله هم ساده و هم ترکیبی بگوییم.

پرده و نیم پرده

در آموزش موسیقی اگر نت های موسیقی را پشت سر هم بنویسیم فاصله ی هر دو نت پشت هم همواره دوم میباشند هرچند که فاصله های دوم همه وقت با هم برابر نباشند و بعضی از آنها به فاصله یک پرده ای و برخی دیگر به فاصله ی نیم پرده ای از هم واقه شده باشند. به فاصله های دوم یک پرده ای ( دوم بزرگ) می گویند و به فاصله های دوم نیم پرده ای(دوم کوچک) می گویند. در آموزش نت های موسیقی فاصله های (دوم کوچک) همیشه بین نت های (می - فا) و (سی - دو) و فاصله های دوم بزرگ همواره بین باقی نت ها می باشند. در آموزش موسیقی غرب هر فاصله ی دوم بزرگ به دو فاصله ی نیم پرده ای می شود تقسیم کرد. نیم پرده های بدست آمده از این تقسیم مساوی است با فاصله های نیم پرده ای(دوم کوچک) می باشد پس اگر تمام فاصله های دوم بزرگ را به تکه های نیم پرده ای تقسیم کنیم دوازده نیم پرده در هر اکتاو داریم،(نیم پرده) در آموزش موسیقی اروپایی به معنی کمترین فاصله ی عینی بین دو نت موسیقی پشت سر هم می باشد


دیدگاه خودتان را بنویسیدبلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب