ارائه توضیحاتی برای آموزش ریتم و وزن خوانی در نرم افزار آموزش سنتور

آموزش ریتم و وزن خوانی در نرم افزار آموزش سنتور

در مباحث اولیه  نرم افزار آموزش سنتور هنرجویان آموزش موسیقی با مصالح صوتی که همان نتها می باشد آشنا شدید لیکن موسیقی هنری است که محمل آن زمان است صداها در قالبهای مختلف زمانی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و ترکیبی به نام موسیقی پدید می آورند. در موسیقی واحد هایی برای نشان دادن کشش صداها وجود دارد که در واقع همان قالبهایی هستند که با اندازه های متفاوتشان موسیقی را در خود جای می دهند. اساس این واحد های موسیقی به ترتیب از صداهای کشیده به صداهای کوتاه عبارتند از 

گرد، سفید، سیاه، چنگ، دولا نگ، سه لاچنگ، چهارلاچنگ

این واحد ها اندازه مشخص ندارند بلکه نسبتی بین واحد ها برقرار است. در هر قطعه موسیقی با تعیین قراردادهای زمانی برای یکی از این واحدها با توجه به نسبت موجود بین همه واحدها اندازه آنها مشخص می گردد

ریتم موسیقی مبحثی است که عواملی چون سرعت و حرکت و دیگر عوامل مربوط به زمان تحت عنوان آن جمع می شوند، مبحث ریتم دو شاخه اصلی دارد

متر یا وزن                                تمپو یا سرعت

در یک قطعه نرم افزار آموزش سنتور متر یا وزن را توسط کسر میزان و تمپو یا سرعت را بوسیله مترونوم مشخص می کنیم که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت. در هر قطعه موسیقی بخشهایی به نام میزان وجود دارد که از لحاظ وزن با یکدیگر برابر می باشند و می توان آنها را شبیه مضراب یک شعر کلاسیک دانست که از لحاظ وزن با هم برابرند ولی از لحاظ محتوی و ترکیب بندی کلمات متفاوت. میزان ها بوسیله خط میزان از یکدیگر جدا و مشخص می شوند.

در ابتدای هر قطعه موسیقی کسری قرار می گیرد که به آن کسر میزان می گویند و وزن قطعه توسط این کسر مشخص می شود، صورت کسر میزان نشان دهنده تعداد ضربات در هر میزان و مخرج کسر نشانگر شکل هر ضربه در هر میزان می باشد. اعداد مخرج کسر میزان هر کدام سمبل و نشانه یکی از واحدهای زمان است.

برای مثال 2/4 میزانی است دو ضربی که هر ضرب آن برابر است با یک نت سیاه

یا مثالی دیگر 3/8 میزانی است سه ضربی که هر ضرب آن برابر است با یک چنگ.

در موسیقی همیشه صداها مورد استفاده نیستند بلکه درپاره ای موارد به سکوت هم نیازمندیم برای نشان دادن سکوت روی پنج خط حامل نیز از علاماتی ویژه استفاده می شود که از لحاظ زمانی هم ارز واحدهای صدایی هستند فقط نوازنده با دیدن آنها به اندازه واحد مورد نظر سکوت می کند، این واحدها عبارتند از:

سکوت گرد، سکوت سفید، سکوت سیاه، سکوت چنگ، سکوت دولاچنگ، سکوت سه لا چنگ، سکوت چهار لا چنگ

در ساختن شکلهای گوناگون یک ریتم موسیقی شما می توانید از سکوت هم استفاده کنید.

در ساختن اشکال مختلف یک ریتم خاص موسیقی فقط کافیست وزن قطعه که شامل تعداد ضرباتی مشخص با اشکالی معلوم است رعایت شود به این معنی که قرار گرفتن واحدهای کشیده و کوتاه به شکل صدا و سکوت به اندازه متر مورد نظر باشد.

از دیگر عوامل و اجزا ریتمیک تمپو با سرعت می باشد که توسط مترونوم معین می گردد، واحد زمانی در مترو نوم دقیقه است. در ابتدای هر قطعه واحدی برابر با عددی قرار دارد بدین ترتیب سرعت قطعات نیز تعیین می گردد و همانطور که پیداست هر اندازه که عدد مترونوم بالاتر باشد سرعت تند تر و هر چه عدد آن پایین تر باشد سرعت اجرای قطعه موسیقی کند تر می شود.

امیدوارم که مبحث آموزش ریتم و وزن خوانی در ساز سنتور برای هنرجویان و علاقه مندان به نرم افزار آموزش سنتور مفید واقع شده باشد.


دیدگاه خودتان را بنویسیدبلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب