توضیحاتی راجع به تئوری موسیقی و نت های موسیقی در نرم افزار آموزش سنتور

آموزش تئوری موسیقی در نرم افزار آموزش سنتور

برای یادگیری موسیقی اگر آنرا مانند یک زبان بنگاریم سهل تر ساختار آنرا درک خواهیم کرد. در واقع موسیقی و هنرهای دیگر هم زبان هستند، برای ثبت و ارائه افکار و احساسات و دریافت های بشری که شامل لغت نامه و دستور زبان خاص خود می باشند. در این زبان(موسیقی) برای ثبت اتفاقات صوتی بر روی کاغذ احتیاج به نشانه ها و علاماتی داریم که برای عموم قابل درک و فهم باشد. ابتدایی ترین مصالح نوشتاری آموزش موسیقی حروف آن یا همان نتها می باشند. این نتها بصورت دوایری روی پنج خط به نام پنج خط حامل قرار می گیرند و محل قرار گرفتن آنها روی پنج خط نام و صدای صوت مورد نظر را نمایان می سازد.

در ابتدای پنج خط حامل شکلی به نام کلید قرار می گیرد که نامگذاری و محدوده صوتی صداهای ثبت شده را میسر می سازد. در موسیقی سه کلید به نام های : کلید سل، کلید فا، کلید دو وجود دارد . کارکرد این کلید ها تعیین محدوده صوتی ساز با صدای مورد نظر بم، میانه، زیر و نامگذاری تنها بر اساس محل قرار گرفتن آنها روی پنج خط حامل متناسب با کلید مورد نظر متفاوت می باشد. به عبارت دیگر قرار داد نت خوانی با توجه کلید قرار گرفته در ابتدای پنج خط حامل متفاوت می شود. کلید سل کلیدی است برای نمایش صداهای قرار گرفته در محدوده صوتی زیر کلید دو برای صداهای میانه و کلید فا برای صداهای بم.( سنتور سازی است از خانواده سازهای مضرابی ایران که از لحاظ محدوده صوتی در محدوده صداهای زیر می گنجد به همین دلیل کلید مورد استفاده در قطعات سنتور کلید سل می باشد)

نکته قابل توجه برای هنرجویان نرم افزار آموزش سنتور اینکه تنها روی پنج خط حامل بدون کلید هیچ نامی ندارند هنگامیکه کلید سل در ابتدای پنج خط حامل قرار می گیرد این قرارداد می شود که نام نتی که روی خط دوم حامل است همنام با کلید باشد بنابراین نت روی خط دوم نت سل می باشدو باقی تنها بر اساس ترتیب الفبای آنها نامگذاری می شوند. هفت نام برای نتهای موسیقی وجود دارد که به ترتیب زیر می باشد

دو ، ر ، می ، فا ، سل ، لا ، سی

این هفت نام برای کلید صداهای موجود در موسیقی استفاده می شود حال این سوال برای هنرجویان نرم افزار آموزش سنتور پیش می آید که در هر ساز یا صدای انسان چندین برابر این هفت اسم صدا وجود دارد؟ برای نامگذاری این دایره گسترده اصوات چه باید کرد؟ اینک این هفت صدا را مانند هفت رنگ فرض کنید مثلاً نت دو، رنگ سبز. نت ر ، رنگ قرمز و الی آخر. در عالم رنگ ها و نقاشی بدین ترتیب است که از هر رنگ یک نوع مطلق نداریم مثلاً رنگ سبز شامل طیف سبزها از سبزهای روشن تا سبزهای میانه و در نهایت سبز تیره می باشند. در موسیقی هم چنین است هر صدایی دارای یک فرکانس مشخص جهانی که قرار داده شده می باشد که در هر بار زیر یا بم شدن صداها در چرخه صوتی فرکانس آنها به نسبت مشخص کم یا زیاد می شود. بعنوان مثال اگر فرکانس نت دو، ایکس باشد در اولین چرخش خود به سمت نت دوی بعدی (زیر تر ) فرکانس برابر با 2 ایکس می شود و در چرخش به نت دوی قبلی( بم تر) فرکانس به یک دوم ایکس تغییر می یابد. به این ترتیب برای تمام صداهای موسیقی هفت اسم وجود دارد که هرکدام از این هفت اسم میتواند بینهایت مشتقات داشته باشند به همین ترتیب شما میتوانید برای یادگیری نتها و اساس آنان هر یک را رنگین فرض کنید هر نت بم را با طیف روشن و هر نت زیر را با طیف تیره فرض کنید.

نت پایه ای که در جهان موسیقی فرکانس آن پایه تعیین بقیه صداها انتخاب شده است نت لا می باشد . حد فاصل بین دو نت صداهایی در فاصله نیم و ربع قرار می گیرند که مشخصات اصلی نت مورد نظر را دارند ولی کمی بم تر یا زیر تر می باشد که این میزان بم و زیری را در موسیقی با علاماتی نمایش می دهند.


دیدگاه خودتان را بنویسیدبلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب