توضیحات و روش های نواختن ساز سه تار با تکنیک دست چپ در نرم افزار آموزش سه تار

انواع تکنیک های دست چپ ساز سه تار در نرم افزار آموزش سه تار

برای تحقق یافتن ایده آل ترین نتیجه در نوازندگی تار و سه تار در نرم افزار آموزش سه تار رعایت کردن مورد های پایین در تکنیک دست چپ با اهمیت ترین نقش را ایفا خواهد کرد . پیش از هر چیزی توضیح موارد پایین لازم می باشد

الف - با قرارگرفتن درست کاسه ی تار بر روی پا دسته ی تار به هیچ عنوان بر روی دست چپ نوازنده قرار نخواهد گرفت ( اگر توازن در ساخت تار رعایت شود ) ولی در سه تار وزن دسته بر روی دست چپ نوازنده اعمال می شود.

ب - فرم گرفتن ساز به شکلی باید باشد که پرده ها تنها از پشت دسته قابل دیدن باشند.

ج - در نرم افزار آموزش سه تار هنرجوی آموزش سه تار تا حد ممکن در هنگام کنترل هر دو دست نگاهش باید به سمت رو به رو باشد.

د - دست چپ آرامش کامل داشته باشد که این مسئله یک رابطه ی مستقیم با آرامش دست راست خواهد داشت.

 در نرم افزار آموزش سه تار دسته ی ساز باید با دست چپ به شکلی گرفته شود که ساعد و بازو به هیچ عنوان به بدن چسبیده نباشند به این مفهوم که مچ، کف دست و ساعد تمامشان در یک راستا و بازو جدا از تنه ی نوازنده اما در راستای آن واقع شده باشد. در نرم افزار آموزش سه تار دسته ی ساز به روی بخش سفت انتهای انگشت اول دسته ی ساز باید واقع شود جهت جلوگیری از لغزش و سر خردن دسته ی ساز بر روی بند سوم انگشت اول دست باید به فرمی واقع شود که مقداری شیب به سمت بالا پیدا کند. بایستی توجه کنیم که در این فرم انگشت اول به طور کامل آزاد شده و دسته به هیچ عنوان نباید روی بند سوم انگشت اول تکیه زده باشد چون در این حالت از طول مفید انگشت اول کم خواهد شد که نه فقط انگشت گذاری برای انگشت اول راحت نشده بلکه در حرکت انگشتان دوم و سوم هم اثر نا مطلوب خواهد گذاشت. در زمان انگشت گذاری انگشت اول هر سه بند انگشت اول به طور کامل خم شده و نرمی نوک انگشت اول پشت پرده واقع می شود. بایستی در نرم افزار آموزش سه تار توجه کرد که انگشت به هیچ عنوان به روی پرده نرود چون در این حالت صدا خفه و نامطلوب می شود در این شرایط از حرکت انگشتان دوم و سوم به پایین دسته به طور جدی بایستی پرهیز کرد که این علامت فشار زیاد دست چپ می باشد در این فرم انگشتان دوم و سوم با فاصله بر روی سیم مربوطه واقع می شوند. شصت دست چپ همواره از این قانون تبعیت خواهد کرد

الف - هر مکانی که انگشت اول واقع شود شصت هم صاف پشت همان پرده واقع می شود به صورت طبیعی شصت بالای انگشت اول واقع می شود.

ب - در نرم افزار آموزش سه تار اگر شصت شما قوس پیدا کند نشانگر این می باشد که روی دسته ی ساز فشار زیادی اعمال شده که باعث کندی در حرکت دست چپ در آینده می شود.

ج - میان آخر شصت و مکان واقع شدن دسته ی ساز روی دست داشتن کمی فاصله جهت آزاد بودن دست واجب می باشد چون در این حالت حرکت روان تر انجام می شود.

د - در زمان حرکت دست در امتداد دسته شصت همواره باید به موازات انگشت اول بر روی دسته ی ساز سر بخورد.


دیدگاه خودتان را بنویسیدبلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب