آشنایی با دیرند، دولاچنگ ، سه لاچنگ، نقطه و دو نقطه در آموزش موسیقی همرا ه با شکل

آموزش دولاچنگ و سه لاچنگ نقطه و دو نقطه درآموزش موسیقی

دولاچنگ
این نت موسیقی شامل دو پرچم بوده و نسبت زمانی آن نسبت به نت موسیقی گرد یک شانزدهم می باشد(اکنون  محاسبه شود نت موسیقی دولاچنگ با دیگر نت های موسیقی دارای چه نسبتی می باشد) در شکل زیر فرم گروهی نوشتن دولا چنگ با چنگ را مشاهده می کنید. 

سه لاچنگ  

این نت موسیقی شامل سه پرچم یا چنگگ بوده و از نگاه زمانی در آموزش موسیقی هم ارزش زمانی آن برابر با 1/32 نت موسیقی گرد است( و مانند قبل نسبت سه لا چنگ را با مابقیه نت های موسیقی محاسبه کنید) اکنون در شکل پایین روش نگارش دو لاچنگ و چنگ و دولاچنگ و سه لا چنگ را در کنار هم مشاهده کنیداکنون یک جمع بندی بر روی شکل زمانی نت های موسیقی مختلف در آموزش موسیقی می خواهیم انجام دهیم .


اکنون در این جا زمان نت های موسیقی را از نگاه ارزش زمانی نسبت به هم دیگر بر روی جدول درختی بررسی خواهیم کرد.


تمرین شماره 8
در شکل پایین جمع دیرند های هر خانه مساوی باا چند نت موسیقی سیاه می باشد 

نقطه و دو نقطه
نت های موسیقی که آموزش موسیقی  با آنها آشنایی پیدا خواهیم کرد نت های موسیقی با نسبت های 1/2 و 1/4 و 1/8 می باشد اگر فرض را بر این بگذاریم که تئوریسن آموزش موسیقی می خواهد نتی با دیرندهای اعداد فرد مانند 1/3 به دست بیاورد در این حالت از ابزار هایی مانند نقطه و خط اتحاد به کار می بریم (اکنون تنها به نقطه خواهیم پرداخت وبا خط اتحاد بعد ها آشنایی پیدا خواهیم کرد) 
نقطه:هر وقت طرف راست نتی در آموزش موسیقی علامت نقطه واقع شود نصف دیرنر آن نت موسیقی به آن اضافه خواهد شد در حقیقت دیرند آن نت موسیقی یک ونیم برابر خواهد شد. برای فهمیدن بهتر به این شکل توجه کنید.

 


 

همان صورت که از قبل می دانیم هر نت موسیقی سیاه مساوی است با دو نت موسیقی چنگ در حقیقت اگر بخواهیم نصف یک نت سیاه را به خودش اضافه کنیم به این معنی که سیاه را یک و نیم برابر کنیم می توان یک نت موسیقی سیاه و یک نت موسیقی چنگ و دیرند نت سیاه نقطه دار هم مساوی است با دیرند یک نت سیاه  و یک نت موسیقی چنگ به شکل پایین نگاه کنید.همان صورت که در این شکل دیدید نت موسیقی سفید نقطه دار مساوی است با یک و نیم برابر دیرند نت موسیقی سفید معمولی  وبه این دلیل که قبول داریم دیرند نت سفید مساوی است با دو نت سیاه می شود بیان کنیم دیرند نت سفید نقطه دار مساوی است با دیرند یک نت سفید و یک نت سیاه 
دو نقطه: هر وقت طرف راست نتی دو نقطه واقع شود نقطه اول نیم و نقطه دوم یک چهارم به دیرند نت موسیقی اصلی اضافه می کند .شکل پایین را مشاهده کنید در خاطرتان هست که در آموزش موسیقی هر وقت سیاه را به چهار قسمت مساوی قسمت کنیم تبدیل به چهار عدد دو لاچنگ خواهد شد .همان صورت که در عکس می بینید دیرند سیاه دو نقطه  مساوی می باشد با دو نقطه سیاه  بعلاوه نصف سیاه  (چنگ بعلاوه یک چهرم سیاه (دو لا چنگ )) تلاش کنید دیرند تمام اشکالی که شناخت دارید را به شکل یک نقطه و دو نقطه حساب کنید


دیدگاه خودتان را بنویسیدبلاگ آموزش موسیقی

ادامه مطلب